Vi tar personvern på alvor.

WaterCircles Forsikring ASA tar ditt personvern på alvor. WaterCircles Forsikring ASA har som behandlingsansvarlig ansvaret for at opplysningene om deg håndteres i samsvar med personvernlovgivningen.

WaterCircles Forsikring ASA behandler personopplysninger for kundeadministrasjon, fakturering og gjennomføring av forsikringsavtaler i tråd med relevant regelverk. Videre behandler vi skadeopplysninger som er nødvendige for å avgjøre krav om utbetaling under en forsikring.

 

Hva er personopplysninger?

Med personopplysning menes enhver opplysning som direkte eller indirekte kan knyttes til deg som fysisk person ved hjelp av identifikatorer som navn, id-nummer, adresse, e-postadresse, lokaliseringsopplysninger eller andre elementer som er spesifikke for en fysisk person fysiske, fysiologiske, økonomiske, kulturelle eller sosiale identitet.  

Sensitive personopplysninger kan være opplysninger om rasemessig eller etnisk bakgrunn, politisk, filosofisk eller religiøs oppfatning, at en person har vært mistenkt, siktet, tiltalt eller dømt for en straffbar handling, helseforhold, seksuelle forhold eller medlemskap i fagforeninger.

 

Behandling av personopplysninger

Behandling av personopplysninger er definert slik i forordningen;
enhver operasjon eller rekke av operasjoner som gjøres med personopplysninger, enten automatisert eller ikke, f.eks. innsamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, tilpasning eller endring, gjenfinning, konsultering, bruk, utlevering ved overføring, spredning eller alle andre former for tilgjengeliggjøring, sammenstilling eller samkjøring, begrensning, sletting eller tilintetgjøring

 

Hvilke personopplysninger behandler vi?

WaterCircles Forsikring ASA registrerer og lagrer nødvendige personopplysninger i våre interne kunderegistre. Formålet er å identifisere deg som kunde og oppfylle forsikringsavtalen du har med oss.

Opplysninger som registreres og lagres kan kategoriseres slik:

 • Administrative opplysninger som for eksempel navn, adresse, telefon, e-post og fødsels- og personnummer. Opplysninger om forsikringsavtalen og eventuelle skadetilfeller. Opplysninger som er nødvendige for å avgjøre krav om utbetaling ved et skadetilfelle.
 • Opplysninger om tredjeperson som er tilknyttet forsikringsavtalen, for eksempel som skadelidt eller begunstiget. Betalingsinformasjon, hovedsakelig for betaling av forsikringen og/eller utbetaling i forbindelse med et skadetilfelle.
 • Kommunikasjon, for eksempel når du kontakter oss i forbindelse med forsikringsavtalen eller et skadetilfelle.
 • Teknisk informasjon, som type pc/mobil, internettkobling, operativsystem, nettleser og IP-adresse. Disse opplysningene samler vi inn ved bruk av cookies.

Opplysninger kan bli benyttet til å vise deg interessebasert reklame fra WaterCircles Forsikring ASA når du surfer på tredjeparts nettsider. I tillegg behandler WaterCircles Forsikring ASA personopplysninger for kundeoppfølging- og markedsføringsformål.

 

Formål med behandling av personopplysninger

 1. Vi bruker personopplysninger for å identifisere deg som kunde eller skadelidt slik at vi kan administrere forsikringsavtalen din.
 2. Vi tar også vare på vår løpende kommunikasjon med deg, slik at vi til enhver tid kan gi deg best mulig service.
 3. WaterCircles Forsikring ASA behandler også personopplysninger for kundeoppfølging og markedsføring. Personopplysninger kan bli brukt til å vise deg interessebasert reklame fra WaterCircles Forsikring ASA på Internett. Disse personopplysningene behandles med hjemmel i artikkel 6 nr. 1 bokstav f.
 4. Vi er opptatt av kvaliteten i vårt arbeid og din kundeopplevelse. Etter at du har vært i kontakt med oss, kan du derfor få tilsendt kundeundersøkelser på sms eller e-post. Det er frivillig å svare. Disse personopplysningene behandles med hjemmel i artikkel 6 nr. 1 bokstav f.
 5. I opplærings- og kvalitetssikringsøyemed kan telefonsamtaler bli tatt opp. Du får informasjon om dette når du kontakter oss, og får samtidig anledning til å reservere deg mot opptak. Disse personopplysningene behandles med hjemmel i artikkel 6 nr. 1 bokstav f.
 6. Forebygging og avdekking av straffbare handlinger. WaterCircles Forsikring ASA behandler personopplysninger med formål om å forebygge, avdekke, oppklare og håndtere bedrageri og andre straffbare handlinger rettet mot kundene og/eller WaterCircles Forsikring ASA Denne type opplysninger kan innhentes fra og bli utlevert til andre finansforetak, politiet og andre offentlige myndigheter. Opplysningene kan oppbevares i inntil ti år etter registreringen. Disse personopplysningene behandles med hjemmel i artikkel 6 nr. 1 bokstav b når det gjelder deg som forsikringstaker/sikret, og med hjemmel i artikkel 6 nr. 1 bokstav f hvis du har en annen tilknytning til forsikringsavtalen eller skadesaken.
 7. Hvitvaskingsmeldinger: WaterCircles Forsikring ASA vil behandle personopplysninger for å forebygge og avdekke transaksjoner med tilknytning til utbytte fra straffbare handlinger eller terrorfinansiering. WaterCircles Forsikring ASA er pålagt en undersøkelsesplikt for mistenkelige transaksjoner etter hvitvaskingsloven, samt å rapportere opplysninger om mistenkelige transaksjoner til ØKOKRIM v/ Enheten for finansiell etterretning. Denne type informasjon krever hvitvaskingsloven at WaterCircles Forsikring ASA oppbevarer i fem år. Disse personopplysningene behandles med hjemmel i artikkel 6 nr. 1 bokstav c. Det gjelder begrensninger i innsynsretten for opplysninger som WaterCircles Forsikring ASA behandler for disse formålene, jf. personopplysningsloven § 16 første ledd bokstav b og bokstav e.
 8. Bokføringsformål.

Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til formål nr. 1, 2 ,6 og 7 og er at behandlingen er nødvendig for å administrere forsikringsavtalen din.

Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til formål nr. 3, 4, 5 og 7 er at vi har berettiget interesse i henholdsvis å tilby deg tilpasset markedsføring og å forebygge forsikringsbedrageri og andre straffbare handlinger.

Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til formål nr. 8 og 9 er at behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse.

 

Innhenting av personopplysninger

WaterCircles Forsikring ASA samler inn personopplysninger direkte fra deg, i tillegg til kilder som Det Sentrale Folkeregisteret, Det Sentrale Motorvognregisteret, Eiendomsregisteret, andre finansforetak, kredittopplysningsforetak og andre offentlig tilgjengelige kilder, samt teknisk informasjon og bruksinformasjon når du benytter våre elektroniske tjenester. Opplysningene samles kun inn i den utstrekning det er nødvendig og relevant for å oppfylle formålene som er beskrevet ovenfor.

Du vil som hovedregel få informasjon dersom vi samler inn personopplysninger om deg fra andre kilder enn dette. Det gjelder likevel ikke hvis vi er rettslig forpliktet til å innhente informasjonen, du allerede kjenner til informasjonen eller dersom det skulle være umulig eller uforholdsmessig vanskelig å informere deg.

 

Utlevering av personopplysninger

Personopplysningene kan for de nevnte formål også utleveres til underleverandører/selskap/organisasjoner WaterCircles Forsikring ASA samarbeider med, så vel innenfor som utenfor EØS- og EU-området. Dette kan være takstapparat, saneringsselskaper, redningsselskaper ol. Formidling skjer under WaterCircles` ansvar, etter avtaler som sikrer personvernet.

 

I den grad WaterCircles Forsikring ASA har opplysningsplikt overfor offentlig myndighet (eksempelvis skatteetaten, NAV, politiet etc.), vil opplysninger nødvendigvis bli overlevert i henhold til myndighetenes krav på området. Opplysningene vil også kunne bli benyttet til å gi kunden informasjon om selskapets/samarbeidsorganisasjonens tjenester for øvrig. Opplysningene kan også utleveres til fellesregistrene for forsikringsbransjen ROFF og FOSS. Formålet med ROFF er å bedre og sikre en ensartet risikobedømmelse ved premiefastsettelse, samt til kontroll med sikte på å unngå spekulasjon. FOSS har til formål å forhindre forsikringssvindel.

 

Hvem har tilgang til opplysningene

Ansatte i WaterCircles Forsikring ASA som jobber med produksjon og håndtering av forsikringsavtalen samt ansatte i kontrollfunksjoner.

 

Opplysninger om helse

Skulle det i forbindelse med inngåelse, vedlikehold, fornyelse av forsikringsavtale eller ved senere skadebehandling være behov for innhenting av opplysninger om din helse, ber WaterCircles Forsikring ASA alltid om samtykke fra den opplysningen gjelder. Helseopplysninger behandles og lagres i egne systemer hvor kun en utvalgt og begrenset gruppe ansatte som jobber direkte med dette har tilgang til informasjonen. Behandling av helseopplysninger bygger som hovedregel på samtykke fra den personen opplysningene gjelder, jf. artikkel 6 nr. 2 bokstav a, men kan i visse tilfeller bli behandlet med hjemmel i samme artikkel nr. 2 bokstav f.

 

Reservasjon

I henhold til markedsføringsloven § 12 kan du reservere deg mot å motta markedsføring fra WaterCircles Forsikring ASA og våre samarbeidspartnere.

 

Innsyn og retting

I henhold til personopplysningslovens har du krav på innsyn i de opplysninger som er registrert om deg. Innsyn og informasjon kan fås ved å sende en skriftlig henvendelse til WaterCircles Forsikring ASA, Strandveien 50, 1366 Lysaker. Din henvendelse må inneholde polisenummer og personnummer, samt være underskrevet av den som er registrert hos oss. Dersom opplysningene vi har registrert ikke er korrekte alternativt ufullstendige, kan du kreve disse rettet i henhold til personopplysningsloven.

 

Vær oppmerksom på at disse rettighetene er gjenstand for begrensninger som følger av lov.

 

Vi vil besvare din henvendelse så snart som mulig, og som hovedregel senest innen én måned.

 

Lagring og sletting

Personopplysninger skal i henhold til personopplysningslovens slettes så snart oppbevaring ikke lenger er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen. WaterCircles Forsikring ASA lagrer personopplysninger i henhold til den enhver tid gjeldende lovgivning, og selv om avtalen med oss evt. sies opp vil opplysninger lagres frem til foreldelsesfristen for de aktuelle forsikringer er utløpt i tilfelle fremtidige erstatningskrav.

 

Taushetsplikt

Alle våre ansatte, herunder vikarer og innleide konsulenter, er underlagt taushetsplikt. Taushetsplikten gjelder både utad og internt mellom kollegaer.

For ytterligere informasjon henvises til:

Datatilsynet (www.datatilsynet.no) 
Personopplysningsforskriften (nytt vindu) 
Personopplysningsloven (nytt vindu)

 

Hvitvasking og terrorfinansiering

Hvitvasking skjer når utbytte fra straffbare handlinger gjennom ulike transaksjoner forvandles til midler som kan brukes åpent.

Hvitvaskingsloven pålegger WaterCircles Forsikring ASA og våre ansatte en plikt til å forebygge og bekjempe hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger og til å hindre at selskapet blir misbrukt til hvitvasking av penger som stammer fra straffbar virksomhet. Tilsvarende gjelder det for finansiering av terrorisme.

 

Vi har plikt til å kontrollere

I følge loven er vi forpliktet til å kontrollere for å unngå at selskapet blir utnyttet til hvitvasking av penger fra kriminell virksomhet eller terrorfinansiering. Dette gjelder både ved kjøp av forsikring og ved skadeoppgjør. Dette innebærer at vi må ha god kunnskap om våre kunder og deres transaksjoner.

 

Vi foretar kontroller

Selskapet vil behandle personopplysninger og informasjon om virksomheten for å oppfylle undersøkelses- og rapporteringsplikten av mistenkelige transaksjoner etter lov om hvitvasking. Selskapet rapporter mistenkelige transaksjoner og mistanke om terrorfinansiering til ØKOKRIM.

 

Ta kontakt med personvernombudet vårt

WaterCircles Forsikring ASA personvernombud skal være en hjelp for deg som kunde. Har du spørsmål om hvordan vi behandler personopplysningene dine, eller ønsker du å klage på hvordan vi behandler opplysningene dine, kan du kontakte personvernombudet på dpo@watercircles.no.

 

Endringer i personvernerklæringen

Med jevne mellomrom må vi oppdatere denne personvernerklæringen for å gi deg korrekt informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger. Kommer det vesentlige endringer, informerer vi om det.

 

Sist oppdatert: 29. april 2021