Bærekraftsrapport

Watercircles har siden etableringen hatt fokus på bærekraft. Vi legger FNs bærekraftsmål til grunn for vår virksomhet. Å bruke vår kompetanse til å hjelpe kunder med å hindre at skader skjer er vårt viktigste bidrag til miljøet, samtidig som vi må tilby bærekraftige løsninger om en skade inntreffer.

Innledning

Samfunnsoppdraget vårt er å skape økonomisk og sosial trygghet for privatpersoner og de næringslivssegment vi opererer i.

Grunntanken i forsikring er at mennesker som er utsatt for økonomisk tap, enten ved en skade på oss selv, de vi er glade i, eller tingene vi eier, ikke skal dekke tapet alene. Gjennom å bli med i et fellesskap som WaterCircles overføres tapet fra den enkelte til fellesskapet. I tillegg til å gi økonomisk og sosial trygghet for den enkelte, frigjør dette kapital til å bygge samfunnet. Forsikring har derfor vært en sentral forutsetning for fremveksten av det moderne velferdssamfunnet og lokalsamfunn. Det vil være minst like viktig i tiden fremover med de endringer vi kan forvente som følge av klima- og miljøendringer og andre samfunnsendringer.

FNs klimarapport fra 2021* slo fast at den globale oppvarmingen går raskere enn før og at det er vi mennesker som er ansvarlig. Noen av trendene er allerede irreversible. I Norge og Sverige ventes det at klimaendringene vil føre til økt sannsynlighet for naturskader som flom, stormflo, nedbør, stormer og skred. Dette er faktorer som vil påvirke oss alle som samfunn og oss som forsikringsselskap. Klimaendringer gir økt sannsynlighet for fysiske skader og nye sykdommer. Derfor er det viktig for oss som forsikringsselskap å forstå konsekvensene av klimaendringer for å forebygge og bidra til å unngå skader fremover.

For oss betyr WaterCircles å skape bærekraftige ringvirkninger i samfunnet.

Forsikringsselskapet WaterCircles Forsikring ASA ble etablert i 2016 og har videreført virksomheten som var etablert i de norske og svenske agenturselskap som siden 2010 har hatt WaterCircles som varemerke. Disse datterselskapene ble den 30. april 2021 solgt. Som del av transaksjonen er det inngått en 7-årig distribusjonsavtale mellom WaterCircles og agentselskapene som sikrer WaterCircles en eksklusiv rett til å være forsikringsgiver for agentene også i fremtiden.

WaterCircles er en utfordrer i det nordiske forsikringsmarkedet. Virksomheten har siden etableringen gradvis gått fra å være i en gründerfase til at vi nå er et etablert forsikringsselskap.

WaterCircles var tidlig ute i arbeidet med bærekraft blant annet med sertifiseringer som Bra Miljøval, ISO-sertifisering i Sverige (ISO 14001) og Miljøfyrtårn i Norge og samarbeidet tidlig med både Naturvernforbundet og Naturskyddsföreningen for å lage bærekraftige forsikringer og drive med skadeforebyggende tiltak. Bærekraftige forsikringer har fra etableringen av selskapet vært en sentral del av selskapets strategi. Selskapet har i 2021 valgt foreløpig å gå ut av disse sertifiseringsordningene da det er kostnads- og tidskrevende for et lite selskap som oss å være sertifisert i begge land og at vi som selskap ønsker å arbeide mer aktivt med bærekrafts arbeidet fremover. Selskapet er fortsatt ISO 14001 sertifisert i Sverige og man vil i 2022 ta stilling til om dette også skal gjøres i Norge. Vi skal i fremtiden bygge på og videreutvikle den kunnskapen og erfaringene om klima og miljø som vi bærer med oss siden 2010. Styret har i 2021 besluttet nye retningslinjer for samfunnsansvar og bærekraft og det er i 2022 ansatt en bærekraftsansvarlig.

WaterCircles er en kunnskapsvirksomhet som ikke selv direkte påvirker miljøet i stor grad, men også vi kan bidra til et mer bærekraftig samfunn ved å redusere eget klimaavtrykk, med energieffektive lokaler og begrense reiser for ansatte. Vår viktigste innsatsfaktor i forhold til miljø er likevel å forebygge at skader inntrer, skader som ikke skjer setter ikke miljøavtrykk. Vi vil også bruke vår innkjøpsrolle overfor våre leverandører i skadeprosesser og i våre investeringer. I følge Claims Carbon Institute står skadeoppgjør for bil og eiendom på verdensbasis for 1% av de globale karbonutslipp.

* IPCC-rapporten Climate change 2021  The physical science basis

FNS bærekraftsmål

WaterCircles baserer arbeidet med bærekraft i tråd med FNs bærekraftsmål. Dette innebærer at WaterCircles aktiviteter skal sørge for balanse mellom klima og miljø, sosiale forhold, god selskapsstyring og økonomi, for å sikre at fremtidige generasjoner får de samme muligheter for å tilfredsstille sine behov som vi har i dag.

Som forsikringsselskap har vi påvirkning på de fleste av FNs bærekraftsmål.

Av FNs 17 bærekraftsmål har WaterCircles valgt følgende fokus områder:

7. God Helse
8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst
11. Bærekraftige byer og samfunn
12. Ansvarlig forbruk og produksjon
13. Stoppe klimaendringene

Våre interessenter er aksjonærene våre, kundene, ansatte og samfunnet som sådan.

Vi har ut fra dette valgt oss våre fokus-områder, områder der vi best kan bistå med å nå bærekraftsmålene. Vår vesentlighetsanalyse og våre interessenters behov kan deles i fem områder.

Disse er:

 • klima,
 • tryggere og bærekraftig samfunn,
 • engasjerte ansatte,
 • ansvarlige investeringer
 • og god styring og kontroll.

Noen av innsatsfaktorene vil støtte flere fokusområder. Eksempelvis vil arbeid med skadeforebygging for et tryggere og bærekraftig samfunn også bidra til et bedre klima og redusert CO2 intensitet ved at det blir færre skader og reparasjoner.

Klima

WaterCircles har i 2021 utarbeidet en temabasert kvalitativ klimarisikoanalyse, parallelt med den ordinære risikoanalysen for operasjonell risiko. Dette for å tydeliggjøre viktigheten for klimaforståelse og klimafokus i alle deler av virksomheten. Klimarisiko vil fremover bli integrert i selskapets risikostyringsprosess. I forbindelse med ORSA 2021 som ferdigstilles juni 2022 vil det utarbeides også kvantitative scenarioanalyser rettet spesielt mot klimarisiko.

Hva definerer vi som klimarisiko

Samfunnets risiko som følge av at klimaet og klimapolitikken endrer seg. Klimarisiko inngår som en naturlig del av finansnæringens forvaltningsansvar og består av tre deler:

 • Fysisk risiko
 • Risiko fra klima og værrelaterte hendelser, f.eks. flom, storm, hetebølge, tørke m.v.
 • Overgangsrisiko
 • Risiko som følger av overgangen til lavkarbonsamfunn. Endringer i politikk, teknologi og samfunnssentiment kan føre til endringer i verdien av mange eiendeler.
 • Ansvarsrisiko
 • Erstatningskrav knyttet til beslutninger eller mangel på beslutninger som kan knyttes til klimapolitikk eller klimaendringer.

Skadeforsikringsselskapene er direkte utsatt for fysisk risiko som følge av klimaendringer. Klimaendringer innebærer at vi i økende grad utsettes for andre typer risiko enn tidligere, ikke minst knyttet til erstatninger for skader forårsaket av værrelaterte hendelser. En ekstremværhendelse isolert sett kan ikke tilbakeføres til klimaendringer, men klimaendringer tilsier at hyppighet og intensitet av ekstremvær vil øke. Mer ekstremvær vil mest sannsynlig medføre større og hyppigere skadeutbetalinger.

Endret klima, for eksempel nye nedbørsmønstre, gjør også at skader inntreffer i andre deler landet enn det som historisk har vært normalt. For skadeforsikringsselskapene er det derfor svært viktig å ha tilgang på mest mulig data som forteller om risikobildet. Tilpasning og forebygging er også en nøkkel for å sikre at kostnadene ved skader holdes lavest mulig.

Større skadefrekvens vil kunne øke samfunnets totale kostnader til reparasjon og gjenoppbygging etter ekstremvær. Premiene kan derfor øke, fordi det krever større innbetalinger for å holde det kollektive skadeforsikringssystemet intakt. Dette kan igjen bety økte kostnader for forbrukerne.

Forsikring består i all hovedsak av ettårige kontrakter som gir forsikringsselskapene anledning til å endre priser og dekningsomfang fortløpende. Økte skadeutbetalinger vil dekkes inn gjennom økte premier eller endringer i dekningsomfang. I et lengre perspektiv, og ikke minst ut fra et samfunnsmessig perspektiv, vil betydelige økte skadeutbetalinger som følge av klimaendringer være problematiske, da det i ytterste konsekvens kan medføre at forsikringspremien blir for høy eller at visse områder i praksis ikke blir mulige å forsikre. Dette kan få stor innvirkning på verdiene av boliger og annen eiendom i fremtiden.

For forsikringsselskapene er det avgjørende selv å ha dekning når store hendelser inntreffer. I Norge er Naturskadepoolen en slik ordning. Sverige har ikke tilsvarende ordning.

Vannskader som skyldes nedbør som gir overflatevann eller frost er ikke dekket av naturskadeforsikringsordningen og må derfor dekkes av annen forsikring, som bygningskasko i den enkelte eiendom og/eller løsøreforsikring.

Det er ventet at mengden av kraftig nedbør og regnflommer vil øke og opptre hyppigere enn tidligere (jf NOU 2018:17). Byer er særlig sårbare på grunn av konsentrasjonen av infrastruktur og økonomiske verdier. Det har vi blant erfart i Norge (Asker, Bærum og Fredrikstad) og store deler av Europa sommeren 2021. Men det er ikke bare de store byene som er sårbare.  Svensk Försäkring har beregnet kostnadene for oversvømmelsene i Gävleborg och Dalarna forrige sommer till nesten en halv milliard kroner fra over 7000 erstatningskrav til forsikringselskap.

I tillegg til naturskadepoolen sikrer WaterCircles seg ved gjenforsikring i det internasjonale reassuransemarkedet og har avtaler med Munich Re. Munich Re er verdens største reassurandør med solid rating.

Så lenge disse systemene har tilstrekkelig soliditet, trues ikke systemet. Kostnader ved klimaendringer kan på lengre sikt imidlertid sette press på reassuranseselskapene, ved at prisen på reassuranse går opp eller at skader ekskluderes.

Ansvarsrisiko er svært aktuelt innen skadeforsikring eksempelvis ved at forsikringsselskapene holder en kommune ansvarlig dersom et hus er tillatt gjenoppbygget på samme sted etter å ha blitt tatt av en flom. Tilsvarende kan forekomme for et ikke tilstrekkelig offentlig dreneringssystem. Overvannutvalgets rapport (jf NOU 2015:16) trekker frem at nær 60 prosent av kommunene i Norge mener at kapasiteten i avløpssystemet ikke er tilstrekkelig for å håndtere forventet nedbør i fremtiden. Dersom et forsikringsselskap må gjøre utbetalinger og kan knytte dette til manglende aktsomhet eller dårlige beslutninger hos en kommune, kan selskapene søke regress eller gå til søksmål for å få dekket hele eller deler av det aktuelle utbetalingsbeløpet. Det er mange eksempler på slike saker ulike steder i Norge. WaterCircles forsikrer ikke kommuner.

På et globalt plan er det estimert at tap for forsikringsselskap som er knyttet til naturkatastrofer og menneskeskapt miljøødeleggelser var på hele USD 120 milliarder 2021*

God kunnskap om bærekraft hos våre medarbeidere er viktig for at vi skal kunne gi kundene våre gode råd, og for at vi skal kunne gjøre riktige vurderinger knyttet til risiko. Vi må utdanne våre ansatte og øke vår interne kompetanse og bevissthet.

Hvordan påvirker dette WaterCircles

Vi tror at klimarisikoen vil treffe bredt, og påvirke økonomien på mange områder i alle geografier vi har virksomhet. Dette vil påvirke våre interessenter og deres behov for ulike forsikringsprodukter, men klimarisikoen vil trolig treffe ganske ulikt innenfor de enkelte produktene og risikotypene med hensyn til både tidsaspekt og omfang. Klimaendringene vil gi både nye trusler og muligheter på kort, mellomlang og lang sikt. Den største usikkerheten er den som ligger i overgangsrisikoen, fordi den ligger frem i tid og at det er vanskelig å overskue konsekvenser av blant annet teknologisk utvikling og forbrukeradferd. Klimaendringene vil påvirke hele verdikjeden og valg av metoder og materialer i skadeoppgjør. Det er igangsatt flere initiativer som vil bidra til økt gjenbruk som støtter sirkulærøkonomien.

Hvordan arbeider vi med klima i det daglige arbeidet?

Det er selskapets ambisjon å påvirke mennesker, miljø og samfunnet rundt oss på en positiv måte.

Fremtidsrettet risikoforståelse og risikostyring er avgjørende for riktig pris på forsikring, og helt sentralt i vår forretningsstrategi. Miljø- og klimaendringer påvirker risikovurderinger og prising av forsikring, og det gjøres fortløpende vurderinger av effekter av ekstremvær og endring i risikoeksponering, basert på historiske erfaringer, ekspertvurderinger og fremtidsprognoser.

Vurdering av bærekraft er integrert i våre beslutningsprosesser, for eksempel strategiske prosjekter eller produktutviklingsprosesser. Selskapet skal i henhold til retningslinjer for produktutvikling vurdere særskilte klima- og/eller miljøforhold ved utvikling av nye produkter og endringer i eksisterende produkter. Det vil fremover komme store endringer i de fleste sektorer som følge av teknologisk utvikling og nye reguleringer med krav til at klima- og miljøtiltak blir gjennomført. Vi vil bruke vår kunnskap og kompetanse til å innovere, tilby nye produkter og implementere nye og relevante risikodekninger.  Eksempler på der dette er gjennomført er solcellepanel som i 2021 inntatt som del av verdigrunnlaget i villa og fritidshus i Norge og i Sverige.

Gjennom vår selekterte underwritingsprosess og skadeforebyggende arbeid er det også stort fokus på klima. Gode skadeforebyggende råd til kundene, krav om sikkerhetstiltak og rabatter for risikominimerende tiltak hos kunder er sentralt i WaterCircles bærekraftsarbeid.

Vi arbeider nå med å se hvordan vi i enda større utstrekning kan bruke vår kunnskap om konsekvenser av klima og naturendringer til nye skadeforebyggende tiltak med oppdatering av våre produkter. En viktig del av dette blir å hjelpe våre kunder og samfunnet å unngå skade og når skaden har inntruffet, til å gjøre mer bærekraftige valg.

Vi er også opptatt av vårt sosiale ansvar og vil fremover følge opp miljøarbeidet vårt i større utstrekning med våre kunder, samarbeidspartnere, leverandører og selskap vi samarbeider med.

* https://www.munichre.com/de/unternehmen/media-relations/medieninformationen-und-unternehmensnachrichten/medieninformationen/2022/bilanz-naturkatastrophen-2021.html

Tryggere samfunn

WaterCircles skal arbeide langsiktig med fokus på å redusere risiko for skade og skadeomfang. Når skaden har skjedd, skal det så langt som mulig velges bærekraftige løsninger til det beste for kunden og samfunnet for øvrig.

Skadeforebygging

Et bærekraftig samfunn – vårt løfte

Vi har gjennom vår virksomhet bygget opp kompetanse innen forebygging av helseskader, brann, flom og andre værhendelser, trafikkulykker og andre skader. Denne kunnskapen skal så langt som mulig komme hele samfunnet til gode, samtidig som vi bygger kompetanse og arbeider skadeforebyggende på nye risikoområder.

En skade som ikke skjer, er det mest bærekraftige alternativet.

En skade som ikke har skjedd, krever verken reparasjon, nye deler og materialer, eller avfallshåndtering, arbeidskraft eller transport. En skade som ikke har skjedd setter ikke klimaavtrykk. Når skader forebygges, forblir ressursene i kretsløpet. Den er heller ikke en økonomisk belastning for kunder, oss eller samfunnet. Derfor er vår viktigste oppgave i første omgang å forebygge skader.

Et viktig bidrag til bærekraftsarbeidet i WaterCircles er å gi råd til kunder og samfunnet om skadeforebygging. Dette kan blant annet være gjennom å gi kundene råd om vedlikehold og funksjonsforbedring. Vi tilstreber oss å på best mulig måte å gi råd og anbefalinger til våre kunder om hvilke tiltak som burde iverksettes for å forebygge fremtidige skader eller å hindre videre skadeutvikling.

Vi har som et strategisk mål å være det personlige selskapet. Den personlige dialogen vi har med kundene legger til rette for at vi kan gi individuelle og spesifikke råd om skadeforebygging i kundedialogen. Dette er også en innarbeidet rutine hos våre samarbeidspartnere som er ute hos kunden og vil gi skadeforebyggende anbefalinger utover det som er relatert det aktuelle skadetilfellet.

I tillegg til den direkte kundedialogen sprer vi kunnskap om og bidrar til holdningsskapende arbeid innenfor bærekraft og samfunnsansvar blant annet gjennom de jevnlige nyhetsbrev vi sender til kunder og våre interessenter, på bloggen vår og Facebook sidene våre.

Skadeforebygging gjør seg også gjeldende i flere former i vilkårene til WaterCircles, for eksempel ved sikkerhetstiltak som premieres gjennom rabatter.

Skadeforebyggende arbeid er også viktig når vi velger samarbeidspartnere. Vi har blant annet et samarbeid med Norsk Hyttelag som er basert på at vi sammen kan komme med relevante råd om relevante skadeforebyggingstiltak på fritidsboliger til deres medlemmer og våre kunder.

Et annet samarbeid er Norsk Seilforbund. Vi har langvarig kunnskap om å redusere båtskader og at samarbeidet gjør at vi kan bidra med skadeforebyggende tiltak for båtfolk som en del av vårt samfunnsoppdrag.

Watercircles tilbyr også bærekraftige løsninger også ved å legge til rette for, og motivere til, bedre helse. Dette gir økt livskvalitet, og forebygger sykdom og skade. I tillegg til våre våre forsikringsprodukter tilbyr vi blant helsetelefon som kan hjelpe med rådgivning på kundenes spørsmål knyttet til helse, under graviditet og fødsel og bistand til psykisk helsehjelp.

Målet med det skadeforebyggende arbeidet er å gi kundene kunnskap og motivasjon til å forebygge og å begrense skader.

Bærekraftige skadeoppgjør.

Redusere CO2 utslipp. Vårt løfte:

WaterCircles sin virksomhet skal ha minst mulig negativ innvirkning på det ytre miljø. Vi skal arbeide for å redusere miljø- og klimakonsekvenser i skadeprosessene. Vi skal også stille krav til, og følge opp, våre samarbeidspartneres miljø- og klimautslipp og at de driver energiøkonomisk, herunder reduserer og gjenvinner avfall i størst mulig grad.

WaterCircles skal bidra til å styrke samfunnets kunnskap om klimaendringenes påvirkning på miljøet.

Samtidig som vårt hovedfokus er å forebygge skader, skal vi være der når miljø- og klimarelaterte skader oppstår.

De største indirekte utslippene skjer i skadeprosessene. Oppståtte skader kan være miljøbelastende ettersom det medgår ressurser til å reparere eller erstatte skadene. Derfor ligger de største muligheten for å redusere CO2 intensiteten i å samarbeide med å motivere kunder og leverandører og andre partnere til å gjøre mer klima og miljøvennlige valg ved erstatning av skader og stimulere til mer gjenbruk og sirkulærøkonomi.

Vi vil bidra til EUs måloppnåelse ved å redusere CO2-avtrykket med økt fokus på materialvalg i skadeprosesser.

Innenfor skadebehandling gjennomføres flere relevante tiltak og vi arbeider kontinuerlig med å få ned klimautslipp når skader oppstår. Som en liten aktør er det naturlig på noen områder å følge etter de store forsikringsselskapene, som for eksempel ved inngåelse av samarbeidsavtaler med de samme sertifiserte leverandører som har implementert miljøtiltak i sine skadeprosesser.

Vi har krever at våre håndverkere og verksted skal bruke miljøvennlige material, restprodukter skal bli tatt vare på og sanering skal skje i henhold til oppstilte krav. Vi har stort fokus på lokalreparasjon og henter inn relevant kompetanse for å sikre korrekt og hensiktsmessig utbedring. I vår skaderegulering skal vi i første omgang reparere ødelagte produkter og benytte brukte deler der det er mulig.

Konkrete tiltak vi gjør i forbindelse med skadeoppgjør:

Bilskader:

Når det gjelder bilskader tar all skadebehandling utgangspunkt i at reparasjonen skal være bærekraftig. WaterCircles søker alltid at reparasjoner gjøres med brukte fremfor nye reservedeler.

Et av våre fokusområder er gjenbruk av deler i motorskadeoppgjør. I Norge ble det i 2020 reparert 312 000 forsikrede biler. Andelen av deler som var brukte, var i om lag to prosent

Tilgang til bedre innsikt og data ble nylig tilgjengeliggjort gjennom skadetaksteringsystemet DBS, der brukte deler kan bestilles av leverandørene som står for skadeoppretting. WaterCircles har et mål om 15% resirkulerte deler innen motorskadeoppgjør i 2025.

Vi har hevet grensen for kondemnasjon fra 60% til 80%, noe som medfører at flere biler blir reparert.

Mange bilruter blir skiftet ut før det strengt tatt er nødvendig. Vi har derfor inngått samarbeid med spesialister innen reparasjon av steinsprut. Våre leverandører vil alltid forsøke å reparere en steinsprutskade heller enn å bytte hele ruta. Så lenge det ikke går ut over sikkerheten din, og bilglasset blir som nytt igjen, kommer våre leverandører til å velge å reparere fremfor å kaste ruten. Det blir mindre utgifter for kunden og kortere ventetid, samtidig som vi bidrar til litt mindre avfall.

I den svenske virksomheten får kundene låne en miljøbil når kundes egen bil er på verksted for reparasjon.

Bygninger

Byggenæringen har et stort forbruk av ressurser som hovedsakelig består av mineraler og metaller, men også en betydelig andel fossilt brensel. Ressursbruken fører til store avfallsmengder og store direkte og indirekte utslipp av klimagasser. Vi har fokus på å:

 • Å tørke mer av bygningene i stedet for å rive alt som er vannskadet.
 • På skadestedet sorterer vi avfallet.
 • Vi vurderer å ta i bruk videobesiktigelser av bygningsskader gjennom In4mo.
 • Vi søker lokal reparasjon for reparasjon og utbedring men har samarbeid med landsdekkende sanerings og håndverkerfirmaer som har bred kompetanse og gokus på bærekraftsmål
 • Tiltak for å redusere transportbehov for leverandører ved utbedring av skader, samt krav om bytte til el/hybrid-biler.

Båtskader

 • Destruering av båtvrak på godkjente mottak.

Elektronikk

Elektroniske artikler som smarttelefoner, datamaskiner og smarthusteknologier, krever store ressursmengder og skaper store mengder med elektronisk avfall.

 • Økt bruk av reparasjon av mobiltelefoner og annen forbruker elektronikk.

Generelt

 • Større grad av automatisering av skadeoppgjøret, noe som sparer tid, papirbruk og kostnader.
 • Alt vesentlig av anskaffelser skjer lokalt. Det vil si at våre avtalepartnere/leverandører så langt som mulig er tilgjengelig i nærområdet hvor behovet er, eller hvor skaden har oppstått.
 • Ved skadeoppgjør der vi av flere årsaker får eierskap til en gjenstand, selger vi varene så langt det er mulig i bruktmarkedet. Vi har i mars i 2022 blant annet gjennomført et salg av et vannskadet varelager der alt overskudd gikk til Røde Kors øremerket krigsofrene i Ukraina.

Vi har etablert et prosjekt med nordiske miljørådgivere for å evaluere hva som er de beste måletall for å måle innvirkningen våre skadeoppgjør har på miljøet og hvilke mål vi skal strekke oss etter.  Vi har til nå ikke hatt tilstrekkelig fokus på å kvantifisere de tiltak vi har gjennomført.

Redusere eget klimaavtrykk

Selv om det området vi kan bidra mest til miljøet er ved skadeoppgjøret for våre kunder, har vi også fokus på oss selv. Styret har besluttet at virksomheten skal basere seg på FNs føre var-prinsipp for beskyttelse av miljøet, og skal anvende miljøstyringssystemer for våre kontorer, måle og arbeide for å redusere egne miljøutslipp. Vi utviser aktivt leietakerpåvirkning i de kontorlokaler vi leier i Oslo og Stockholm.

WaterCircles har en langsiktig ambisjon om å oppnå nullutslipp fra egen drift og skal oppnås ved kontinuerlig å redusere direkte og indirekte utslipp blant annet relatert til energiforbruk og reiser. Hvilke tiltak som er nødvendige for å oppnå denne ambisjonen vil være et sentralt tema i strategiprosessene de neste årene.

Hvor langt vi er kommet med bærekraftige klimatiltak i vår virksomhet varierer noe i forhold til ulike land vi opererer i.

ISO 14001 gir oss et standardisert verktøy som hjelper oss å bli bedre ut fra et miljøsynspunkt.

Det er en internasjonal standard som innebærer at vi har et ledelsessystem. En gang i året gjennomføres en revisjon av den svenske virksomheten av ISO 14001 av Svensk Certifisering.

Innkjøpsretningslinjene våre legger til grunn at alle innkjøp skal være fra selskap som er miljømerket og har aktiv miljøfokus: I Sverige viser undersøkelsen fra 2021 at:

 • Av alt papir til kontorbruk og trykksaker var 100% miljømerket.
 • Av all mat brukt på kontoret var 80 % KRAV-merket eller økologiskt
 • All energi på kontoret var merket 100% Bra Miljöval

Vår svenske virksomhet har videre lagt til grunn en reisepolicy som sikter på å redusere miljøpåvirkningen fra reiser så mye som mulig.  Det søkes å holde de fleste møter på telefon og video. Der dette ikke er mulig skal ansatte bruke offentlig kommunikasjon (tog eller buss). Ingen innenriksreiser skal skje med fly.

I 2021 ble resultatet at alle eksterne møter i Sverige og Norden gjennomført på en miljøsmart måte.

Disse tall kan være påvirket at Covid situasjonen som også har vedvart i 2021.

Vi regner på generell basis at Covid vil medføre betydelig mindre reising av våre ansatte i Fremtiden som følge av endret reise- og møtemønster.

Våre kunder

Kjernevirksomheten vår er at kundene skal ha trygghet ved å være forsikret mot sine økonomiske risker og at vi skal være tilstede og hjelpe kunden når det er behov for det. Kundene skal være trygge når de tegner forsikringer hos oss – dette er vår kjernevirksomhet og grunnlaget for samfunnsoppdraget vi er gitt.

Selskapets visjon er å tilby forsikringer til utvalgte kunder med bedre risikoprofil enn i markedet generelt og har som overordnet strategi å tilby et totalkundekonsept til privatkunder som har større forsikrings­behov og tar vare på tingene sine, samt til små næringslivskunder i utvalgte bransjer.

Ved kun å fokusere på utvalgte og risikobevisste forsikringskunder ønsker selskapet å tilby personlig rådgivning og svært høy servicegrad til disse kundegruppene med en gunstig pris ut mot kunden.

Våre kjerneverdier er å være vennlige, lyttende og konstruktive.

Ett av de strategiske mål som er satt av styret er korrekte skadeoppgjør med løpende og tydelig informasjon til kundene.  Vi jobber kontinuerlig med hvordan vi skal kommunisere med kundene våre både ved tegning, fornyelse og skadeoppgjør.

I uavhengige kundeundersøkelser har vi bevist at vi ligger helt i toppen når det gjelder både kundeservice, forsikringsdekninger og i håndtering av skadeoppgjør.

Ny lov om forsikringsformidling (IDD) ble vedtatt den 22. desember 2021. Vi har i 2021 forberedt implementering av denne loven i vår virksomhet og dette arbeidet fortsetter i 2022.

Det blir et lovfestet krav om informasjon til kunder og at distributører skal gi en individuell anbefaling som forklarer hvorfor et bestemt produkt best oppfyller kundenes forsikringsbehov.  Før avtaleinngåelse skal det gis relevant informasjon om produktet i form av et standardisert dokument (IPID) og det er fastsatt krav til både form og innhold i dette dokumentet.

Engasjerte ansatte

Menneskerettigheter – vårt løfte

WaterCircles forplikter seg til å ta sosialt ansvar og respektere internasjonalt anerkjente menneskerettigheter, herunder verdenserklæringen om menneskerettighetene, FN-konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter og FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter.

Arbeidstakeres rettigheter

WaterCircles anerkjenner ILOs kjernekonvensjoner:

 • Medarbeidernes rett til å organisere seg i fagforeninger
 • Selskapets arbeidsmiljø skal være preget av mangfold, respekt og omtanke.
 • Diskriminering eller trakassering skal ikke forekomme
 • Alle medarbeidere gis mulighet til faglig utvikling og kompetanseheving
 • Vi skal tilby en helsefremmende arbeidsplass utover det som fremgår av lovens minimumskrav.

WaterCircles har vedtatt etiske retningslinjer som skal sikre at blant annet hensynet til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og sosiale forhold er integrert i den daglige drift.

Vi mener at engasjerte ansatte er en forutsetning for å kunne drive effektivt og nå våre mål.

Selskapet har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn og hvor det ikke diskrimineres på grunnlag av noen faktorer.

Ved årsslutt var det 44 ansatte i WaterCircles hvorav 43 % kvinner og 57 % menn. Ledergruppen består av 4 menn og 1 kvinne. Selskapets styre består av 2 menn og 3 kvinner.

Totalt sykefravær har vært på 3,74 %. I Norge var langtidsfraværet 2,44 % og korttidsfraværet 1,30 %, mens samlet sykefravær i Sverige var 1,56 %.

Vi har som mål å legge til rette for et inkluderende og godt arbeidsmiljø.  Det er i løpet av 2021 ikke kommet noen kjente varsel i form av ansatte som opplever diskriminering eller trakassering på arbeidsplassen. Vi tilrettelegger for dem som ønsker faglig utvikling og kompetansehevning.

Vi er en liten organisasjon og vi er opptatt av at alle ansatte skal være engasjert, motivert, føle seg trygge og oppfordrer ansatte å gi tilbakemelding på hva som er bra. Vi gjennomfører årlige medarbeiderundersøkelser som følges opp.

I distribusjonsnettverket vårt som er fordelt på kontorer i store deler av Norge, er det mange nyansatte som starter eller restarter sin yrkeskarriere i finans og vi er opptatt av at flere skal få mulighet til å prøve seg i forsikring og har i 2021 rekruttert flere mennesker med annen yrkesmessig bakgrunn enn forsikring.

Fokus også i 2021 har vært å fortsette å tilrettelegge for våre ansatte i en utfordrende pandemi. Vi er stolte over hvordan våre ansatte har tatt utfordringen og drevet med kunderådgivning fra sine hjemmekontor.

Pandemien endret måten vi jobber på, og skapte nye vaner og samhandlingsformer.

Vi er i ferd med å vurdere hvordan erfaringer fra pandemiperioden kan utnyttes etter pandemien. Vi har ikke funnet det ønskelig med detaljerte retningslinjer, da dette ikke er hensiktsmessig i et selskap med ansatte med ulike behov. Innenfor retningslinjenes rammer er det opp til ledere og medarbeidere i ulike avdelinger å finne frem til arbeidsformer som balanserer behovet for tilstedeværelse med medarbeideres ønske om fleksibilitet. Vi har investert i utstyr som legger til rette for digital samhandling, og vi vil i 2022 flytte inn i nye lokaler som er tilrettelagt for en mer hybrid arbeidshverdag og samhandling. Vår tilnærming er basert på at hverken produksjon eller medarbeiderengasjement ble negativt påvirket av omfattende hjemmearbeid under pandemien. Vi tror likevel at hensynet til ansattes helse og selskapets behov for innovasjon og utvikling av bedriftskultur i det lange løp krever jevnlig tilstedeværelse på kontor.

Også fundamentet for bærekraftsarbeidet legges gjennom egen organisasjon. Bærekraft og ESG må integreres i hele organisasjonen og blant alle ansatte. Dette er et kontinuerlig arbeid.

I vår svenske forretningsenhet gjennomgår alle våre medarbeidere kontinuerlig ulike kurs og seminarer for å styrke kompetansen. Dette handler om grunnleggende miljøkunnskap, miljømerket Bra Miljøval og andre relevante emner.  Utdannelsen bidrar til at det skapes kunnskap om vårt miljøarbeid og innsikt om hvorfor et miljø og holdbarhetstankegang er viktig. Dette vil vi arbeide med å implementere i også den norske virksomheten i 2022.

Det er ansatt ny leder for HR og igangsatt et lederutviklingsprogram som settes i gang i 2022.

Ansvarlige Investeringer

Finansiell klimarisiko beskriver hvordan klimaendringer kan medføre uforutsette endringer i finansielle verdier. Task Force on Climate – Related Financial Disclosures (TCFD) har i sitt rammeverk identifisert tre risikokategorier hvor den største finansielle klimarisikoen for investeringsporteføljen antas å komme i overgangen til et lavutslippssamfunn der klimareguleringer, skjerpede utslippskrav, endret kostnadsbilde og endrede markedspreferanser kan påvirke verdien av investeringene.

Forvaltningen av WaterCircles’ investeringsportefølje skal følge internasjonalt anerkjente normer for sosialt ansvarlige investeringer (Socially Responsible Investments (SRI)) og etterleve FNs prinsipper for ansvarlige investeringer (UN PRI), samt UN Global Compact, herunder normer som omhandler miljø og klima, menneskerettigheter, inhumane våpen, arbeidstakerrettigheter og forretningsetikk (inkl. antikorrupsjon og anti-hvitvasking). Krav og metode er spesifisert i WaterCircles’ kapitalforvaltningsstrategi med tilhørende retningslinjer.

Vi har en strategi om å inkludere ESG og klimarisiko i alle våre beslutninger og analyser for investeringer. Investeringsporteføljen skal forvaltes ansvarlig i henhold til FNs Global Compact-prinsipper, overvåkes i henhold til anerkjente krav til bærekraft, og etterleve FNs Principles for Responsible Investments (UN PRI).

WTC inviterer i obligasjonsfond gjennom Storebrand, Arctic og Alfred Berg. De resterende midlene er plassert i bank.

Våre tre forvaltere har valgt å følge FNs prinsipper for ansvarlige investeringer som tar hensyn til selskapets sosiale- og miljømessige krav. Forvalterne har prosesser for samfunnsansvarlige investeringer og vurderer de etiske aspektene ved investeringer. Kravet til kapitalforvaltningen er dermed innfridd, og utføres innenfor rammene av ansvarlig forvaltning

God foretakstyring

 • Vår virksomhet skal drives på en bærekraftig måte. Det betyr at virksomhetsstyringen er en forutsetning for langsiktig verdiskaping og en integrert del av vår strategi og daglige drift:
 • Etterlevelse av lover og andre myndighetspålagte regler skal være en selvfølge i WaterCircles
 • Likebehandle eiere og investorer, og sørge for lik og sikker tilgang til informasjon om selskapets virksomhet, og etterleve Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) sine krav
 • Vi skal kjennetegnes av høy etisk standard og eierstyring og selskapsledelse i samsvar med beste praksis. Det er krav til at våre etiske regler etterleves av alle ansatte
 • I WaterCircles er det nulltoleranse for korrupsjon, herunder bestikkelser, smøring og gaver som kan påvirke beslutninger.

Forsikring er samfunnsmessig svært viktig og derfor strengt regulert og god foretakstyring er avgjørende for å nå målene våre. Vi er avhengige av tillit fra kunder, eiere, investorer, myndigheter og samfunnet for øvrig.

Finanstilsynet har i 2021 etter salget av agentselskapene gjennomført et ordinært stedlig tilsyn i WaterCircles Forsikring ASA. Det er ikke avdekket noen vesentlige negative forhold i virksomheten.

WaterCircles har vedtatt etiske retningslinjer som også omfatter hvordan selskapet og dets ansatte skal forholde seg til og bidra til bekjempelse av korrupsjon, utover de prosesser som er iverksatt i henhold til regelverket for antihvitvasking og terrorfinansiering som forsikringsbransjen er underlagt.

Det er ikke avdekket vesentlige brudd på disse retningslinjene i 2021.

Alle våre ansatte, herunder styret, gjennomgår tilpasset opplæring om hvitvaskings- og sanksjonsregelverket og virksomhetens risikovurdering. Oppdatert informasjon om hvitvaskingsarbeid gis fortløpende. Hvert år skal alle våre ansatte gjennomgå kurs og oppdateringer i antihvitvask, antikorrupsjon, personvern, god skikk ved rådgivning og annen kundebehandling, og BankID og IT sikkerhet.

Leverandører og samarbeidspartnere

Krav til våre leverandører og samarbeidspartnere

På sikt er det vår målsetting å stille de samme krav til våre leverandører og andre samarbeidspartnere som til oss selv med hensyn klima og miljø, menneskerettigheter og sosialt ansvar. Leverandører skal signere egenerklæring og etterleve krav om samfunnsansvar, med krav til bl.a. helse og sikkerhet, minstelønn, arbeidstid, organisasjonsrett, barnearbeid, akseptable levekår, diskriminering, fysisk avstraffelse, eller tvangsarbeid.

Vi skal også stille krav til, og følge opp, våre samarbeidspartneres miljø- og klimautslipp og at de driver energiøkonomisk, herunder reduserer og gjenvinner avfall i størst mulig grad.

Vi vil i løpet av 2022 gjennomgå alle våre leverandøravtaler for å sikre at disse er i tråd med beslutningen fra styret om at alle leverandører skal signere egenerklæring og føre kontroll av dette.

Bærekraftsrapportering

Ekstern rapportering skal være i tråd med regnskapslovens krav, og etterleve FNs prinsipper for bærekraftig forsikring (UN PSI) og Task Force on Climate Financial Disclosures (TCFD).

WaterCircles er medlem av Finans Norge som støtter finansinitiativet i FNs miljøprogram gjennom tilslutning til programmets prinsipper for bærekraftig forsikringsvirksomhet, PSI – Principles for Substainable Insurance. Tilslutningen innebærer støtte til en overordnet målsetting om å bidra til en bærekraftig utvikling av forsikringsnæringen i Norge og Sverige. Gjennom Finans Norge får vi svært nyttig oppdatering og erfaringsutveksling om klimarelaterte forhold. PSI innebærer å kontinuerlig vurdere hvordan selskapet kan bidra til at Norge og verden når målene om nullutslipp i klimagasser.

Status på tiltak i henhold til styrevedtatte mål for bærekraft, hvilke resultater som er blitt oppnådd, og hvilke forventninger vi har til dette arbeidet fremover skal rapporteres årlig til styret som en del av ORSA-rapporten.

Tryggere samfunn

Eksempler på hva vi har gjort i 2021

I 2021 har vi arbeidet med å identifisere hva vi mener med vårt bærekrafts arbeid skal være i fremtiden, hvordan vi skal etterleve de forpliktelsene vi har og hvordan vi skal øke bevissthet og intern kompetanse om bærekraft. Fra 1. januar 2022 har vi ansatt bærekraftsansvarlig i selskapet.

Vi har laget en ny policy for bærekraft og samfunnsansvar. Vi har definert de områder vi har en vesentlig innvirkning på miljøet. Vi har gjennomført en fremtidsrettet kvalitativ klimarisikoanalyse. Vi har implementert bærekraft i utviklingen av nye produkter.

Vi har også arbeidet aktivt med implementering av anti-hvitvaskingsarbeidet og fått på plass nye retningslinjer og rutiner for kundekontroll.

Lenker til policydokumenter

Policy samfunnsansvar og bærekraft
Etiske regler
Miljøpolicy (Sverige)

i https://claimscarbon.com/2022/01/12/forerunners-in-the-insurance-industry-are-taking-climate-action/