Bærekraftsrapport

Watercircles har siden etableringen hatt fokus på bærekraft. Vi legger FNs bærekraftsmål til grunn for vår virksomhet. Å bruke vår kompetanse til å hjelpe kunder med å hindre at skader skjer er vårt viktigste bidrag til miljøet, samtidig som vi må tilby bærekraftige løsninger om en skade inntreffer.

Innledning

WaterCircles ble i den store EPSI undersøkelsen i 2023 kåret av norske forsikringskunder til det forsikringsselskapet som er best på bærekraft[1].  Bærekraft en grunnsten i vår virksomhet og at kundene våre anerkjenner dette er noe vi verdsetter høyt.

Samfunnsoppdraget vårt er å skape økonomisk og sosial trygghet for privatpersoner og de næringslivssegmenter vi opererer i.

Grunntanken i forsikring er at mennesker som er utsatt for økonomisk tap, enten ved en skade på seg selv, dem de er glade i, eller tingene man eier, ikke skal dekke tapet alene. Gjennom å bli med i et fellesskap som WaterCircles, overføres tapet fra den enkelte til fellesskapet. I tillegg til å gi økonomisk og sosial trygghet for den enkelte, frigjør dette kapital til nytte for samfunnet. Forsikring har derfor vært en sentral forutsetning for fremveksten av det moderne velferdssamfunnet og våre lokalsamfunn. Samfunnsoppdraget vårt vil være minst like viktig i tiden fremover med de forandringer vi forventer som følge av klima-, miljø- og andre samfunnsendringer.

FNs siste klimarapport fra mars 2023[2] slår fast at den globale oppvarmingen går raskere enn før. Noen av trendene er allerede irreversible. Det er oftere ekstremhendelser som skogbrann, tørke og flom. Dette er faktorer som i økende grad vil påvirke oss alle som samfunn og oss som forsikringsselskap. Klimaendringer gir økt sannsynlighet for fysiske skader og nye sykdommer. Derfor er det viktig for oss som forsikringsselskap å forstå konsekvensene av klimaendringer for å forebygge og bidra til å unngå skader fremover.

Forsikringsselskapet WaterCircles Forsikring ASA ble etablert i 2016 og har videreført virksomheten som var etablert i de norske og svenske agenturselskap som siden 2010 har hatt WaterCircles som varemerke.  WaterCircles var tidlig ute i arbeidet med bærekraft blant annet med sertifiseringer som Bra Miljöval og ISO-sertifisering i Sverige (ISO 14001) samt Miljøfyrtårn i Norge og samarbeidet tidlig med både Naturvernforbundet og Naturskyddsföreningen for å lage bærekraftige forsikringer og drive med skadeforebyggende tiltak. Bærekraftige forsikringer har fra etableringen av selskapet vært en sentral del av selskapets strategi.

Vi skal i fremtiden bygge på og videreutvikle den kunnskapen og erfaringene om klima og miljø som vi bærer med oss siden 2010.  

WaterCircles er en kunnskapsvirksomhet som ikke selv direkte påvirker miljøet i stor grad, men vi kan bidra til et mer bærekraftig samfunn ved å redusere eget klimaavtrykk, med energieffektive lokaler og begrense reiser for ansatte.

Vår aller viktigste innsatsfaktor i forhold til miljø er likevel å forebygge at skader inntreffer, skader som ikke skjer setter ikke miljøavtrykk. Når skade likevel inntreffer, må vi finne de mest miljøvennlige måtene å reparere skaden på.

I samarbeid med Claims Carbon Institute[i] har vi for 2022 beregnet klimautslippet i våre skadesaker. Beregningene viser at klimautslippet i skadesakene våre utgjør 2 392 tonn CO2 ekvivalenter.

Vi har fokus på å bruke vår innkjøpsrolle overfor våre leverandører i skadeprosesser og i våre investeringer for å finne de mest bærekraftige alternativene og investeringene.

FNS bærekraftsmål

WaterCircles baserer arbeidet med bærekraft i tråd med FNs bærekraftsmål. Dette innebærer at WaterCircles aktiviteter skal sørge for balanse mellom klima og miljø, sosiale forhold, god selskapsstyring og økonomi, for å sikre at fremtidige generasjoner får de samme muligheter for å tilfredsstille sine behov som vi har i dag.

Som forsikringsselskap har vi påvirkning på de fleste av FNs bærekraftsmål.

Av FNs 17 bærekraftsmål har WaterCircles valgt følgende fokusområder:

 1. God Helse
 2. Anstendig arbeid og økonomisk vekst
 3. Bærekraftige byer og samfunn
 4. Ansvarlig forbruk og produksjon
 5. Stoppe klimaendringene

Våre interessenter er aksjonærene våre, kundene, ansatte og samfunnet som sådan.

Vi har ut fra disse bærekraftsmålene valgt oss våre fokus-områder, områder der vi best kan bistå med å nå bærekraftsmålene. Vår vesentlighetsanalyse og våre interessenters behov kan deles i fem områder.

Disse er

 • klima
 • tryggere og bærekraftig samfunn
 • engasjerte ansatte
 • ansvarlige investeringer
 • og god styring og kontroll

Noen av innsatsfaktorene vil støtte flere fokusområder. Eksempelvis vil arbeid med skadeforebygging for et tryggere og bærekraftig samfunn også bidra til et bedre klima og redusert CO2 utslipp ved at det blir færre skader og reparasjoner.

Klima

WaterCircles har utarbeidet en temabasert kvalitativ klimarisikoanalyse, parallelt med den ordinære risikoanalysen for operasjonell risiko. Dette for å tydeliggjøre viktigheten for klimaforståelse og klimafokus i alle deler av virksomheten. I forbindelse med ORSA ble det i 2023 utarbeidet kvantitative scenarioanalyser rettet spesielt mot klimarisiko i henhold til «EIOPA Consultation paper on the draft opinion on climate scenarios in ORSA».

Hva definerer vi som klimarisiko

Samfunnets risiko som følge av at klimaet og klimapolitikken endrer seg. Klimarisiko inngår som en naturlig del av finansnæringens forvaltningsansvar og består av tre deler:

 • Fysisk risiko
 • Risiko fra klima og værrelaterte hendelser, f.eks. flom, storm, hetebølge, tørke m.v.
 • Overgangsrisiko
 • Risiko som følger av overgangen til lavkarbonsamfunn. Endringer i politikk, teknologi og samfunnssentiment kan føre til endringer i verdien av mange eiendeler.
 • Ansvarsrisiko
 • Erstatningskrav knyttet til beslutninger eller mangel på beslutninger som kan knyttes til klimapolitikk eller klimaendringer.

Fysisk risiko:

Skadeforsikringsselskapene er direkte utsatt for fysisk risiko som følge av klimaendringer.

Klimaendringer innebærer at vi i økende grad utsettes for andre typer risiko enn tidligere, ikke minst knyttet til erstatninger for skader forårsaket av værrelaterte hendelser. En ekstremværhendelse isolert sett kan ikke tilbakeføres til klimaendringer, men klimaendringer tilsier at hyppighet og intensitet av ekstremvær vil øke. Mer ekstremvær vil medføre større og hyppigere skadeutbetalinger.

Endret klima, for eksempel nye nedbørsmønstre, gjør også at skader inntreffer i andre deler av landet enn det som historisk har vært normalt. For skadeforsikringsselskapene er det derfor svært viktig å ha tilgang på mest mulig data som forteller om risikobildet. Statistikk på natur- og vannskader innmeldes og deles gjennom Finans Norge og Svensk Försäkring.

Større skadefrekvens vil kunne øke samfunnets totale kostnader til reparasjon og gjenoppbygging etter ekstremvær. Premiene kan derfor øke, fordi det krever større innbetalinger for å holde det kollektive skadeforsikringssystemet intakt. Dette vil igjen bety økte kostnader for forbrukerne.

Skadeforsikring består i all hovedsak av ettårige kontrakter som gir forsikringsselskapene anledning til å endre priser og dekningsomfang årlig. Økte skadeutbetalinger vil dekkes inn gjennom økte premier eller endringer i dekningsomfang. I et lengre perspektiv, og ikke minst ut fra et samfunnsmessig perspektiv, vil betydelige økte skadeutbetalinger som følge av klimaendringer være problematiske, da det i ytterste konsekvens kan medføre at forsikringspremien blir for høy eller at visse områder i praksis ikke blir mulige å forsikre. Dette kan få stor innvirkning på verdiene av boliger og annen eiendom i fremtiden.

For forsikringsselskapene er det avgjørende selv å ha dekning når store hendelser inntreffer. I Norge er Naturskadepoolen en slik ordning. En vesentlig del av skader i Norge som følge av klimaendringer vil falle inn under Naturskadepoolens ordning. Sverige har ikke tilsvarende ordning.

Vannskader som skyldes nedbør som gir overflatevann eller frost er ikke dekket av naturskadeforsikringsordningen og må derfor dekkes av annen forsikring, som bygningskasko i den enkelte eiendom og/eller løsøreforsikring.

I tillegg til Naturskadepoolen sikrer WaterCircles seg ved gjenforsikring i det internasjonale reassuransemarkedet og har avtaler med store internasjonale reassuranseselskaper med solid rating.  

Så lenge disse systemene har tilstrekkelig soliditet, trues ikke systemet. Kostnader ved klimaendringer kan på lengre sikt imidlertid sette press på reassuranseselskapene, ved at prisen på reassuranse går opp eller at skader ekskluderes.

Overgangsrisiko:

Overgangsrisiko er usikkerhet knyttet til klimapolitiske tiltak, effekten av disse og utvikling av klimarelevant teknologi. Overgangsrisiko deles inn i fire kategorier; politikk og reguleringer, teknologi, marked og omdømme. Det er knyttet størst usikkerhet til overgangsrisikoen fordi den ligger frem i tid og fordi det er vanskelig å overskue konsekvenser av blant annet teknologisk utvikling og forbrukeradferd. Klimaendringene vil påvirke hele verdikjeden og valg av metoder og materialer i skadeoppgjør. Det er igangsatt flere initiativer i bransjen og i WaterCircles som vil bidra til økt gjenbruk som støtter sirkulærøkonomien.

Ansvarsrisiko:

Ansvarsrisiko er svært aktuelt innen skadeforsikring eksempelvis ved at forsikringsselskapene holder en kommune ansvarlig dersom et hus er tillatt gjenoppbygget på samme sted etter å ha blitt tatt av en flom. Tilsvarende kan forekomme for et ikke tilstrekkelig offentlig dreneringssystem. Overvannutvalgets rapport (jf NOU 2015:16) trekker frem at nær 60 prosent av kommunene i Norge mener at kapasiteten i avløpssystemet ikke er tilstrekkelig for å håndtere forventet nedbør i fremtiden. Dersom et forsikringsselskap må gjøre utbetalinger og kan knytte dette til manglende aktsomhet eller dårlige beslutninger hos en kommune, kan selskapene søke regress eller gå til søksmål for å få dekket hele eller deler av det aktuelle utbetalingsbeløpet. Det er mange eksempler på slike saker ulike steder i Norge. WaterCircles forsikrer ikke kommuner.

Hvordan arbeider WaterCircles med klima i det daglige arbeidet?

Det er vår ambisjon å påvirke mennesker, miljø og samfunnet rundt oss på en positiv måte.

Fremtidsrettet risikoforståelse og risikostyring er avgjørende for riktig pris på forsikring, og helt sentralt i vår forretningsstrategi. Miljø- og klimaendringer påvirker risikovurderinger og prising av forsikring, og det gjøres fortløpende vurderinger av effekter av ekstremvær og endring i risikoeksponering, basert på historiske erfaringer, ekspertvurderinger og fremtidsprognoser.

Vurdering av bærekraft er integrert i våre beslutningsprosesser, for eksempel strategiske prosjekter eller produktutviklingsprosesser. Selskapet skal i henhold til retningslinjer for produktutvikling vurdere særskilte klima- og/eller miljøforhold ved utvikling av nye produkter og endringer i eksisterende produkter. Eksempelvis lanserte vi i september 2022 et nytt og forbedret produkt for alle elbiler i det svenske markedet og solcellepanel er inntatt som del av verdigrunnlaget i villa og fritidshus i Norge og i Sverige.

Det vil fremover komme store endringer i de fleste sektorer som følge av teknologisk utvikling og nye reguleringer med krav til at klima- og miljøtiltak blir gjennomført. Vi vil bruke vår kunnskap og kompetanse til å innovere, tilby nye produkter og implementere nye og relevante risikodekninger. 

Gjennom vår selekterte underwritingsprosess og skadeforebyggende arbeid er det også fokus på

klima. Gode skadeforebyggende råd til kundene, krav om sikkerhetstiltak og rabatter for

risikoreduserende tiltak hos kunder er sentralt i WaterCircles bærekraftsarbeid. Som et eksempel får

kunder redusert egenandel på sin forsikring dersom de gjennomfører et

brannsikkerhetskurs, som vi har utarbeidet i samarbeid med Firesafe. Tanken er å utvikle dette til nye

sikkerhetskurs og kundegrupper.

God kunnskap om bærekraft hos våre medarbeidere er viktig for at vi skal kunne gi kundene våre gode råd, og for at vi skal kunne gjøre riktige vurderinger knyttet til risiko. Vi har fokus på å utdanne våre ansatte og øke vår interne kompetanse og bevissthet. Vi har laget et obligatorisk bærekraftkurs som alle våre ansatte årlig må ta og alle ansatte vil årlig bli testet på kompetanse innen bærekraft.

Vi arbeider nå med å se hvordan vi i enda større utstrekning kan bruke vår kunnskap om konsekvenser av klima og naturendringer til nye skadeforebyggende tiltak med oppdatering av våre produkter. En viktig del av dette blir å hjelpe våre kunder og samfunnet å unngå skade og når skaden har inntruffet, til å gjøre mer bærekraftige valg.

Vi er også opptatt av vårt sosiale ansvar og vil fremover følge opp miljøarbeidet vårt i større utstrekning med våre kunder, samarbeidspartnere, leverandører og selskap vi samarbeider med.

* https://www.munichre.com/de/unternehmen/media-relations/medieninformationen-und-unternehmensnachrichten/medieninformationen/2022/bilanz-naturkatastrophen-2021.html

Tryggere samfunn

WaterCircles skal arbeide langsiktig med fokus på å redusere risiko for skade og skadeomfang. Når skaden har skjedd, skal det så langt som mulig velges bærekraftige løsninger til det beste for kunden og samfunnet for øvrig.

Skadeforebygging

Et bærekraftig samfunn – vårt løfte

Vi har gjennom vår virksomhet bygget opp kompetanse innen forebygging av helseskader, brann, flom og andre værhendelser, trafikkulykker og andre skader. Denne kunnskapen skal så langt som mulig komme hele samfunnet til gode, samtidig som vi bygger kompetanse og arbeider skadeforebyggende på nye risikoområder.

En skade som ikke skjer, er det mest bærekraftige alternativet.

En skade som ikke har skjedd, krever verken reparasjon, nye deler og materialer, eller avfallshåndtering, arbeidskraft eller transport. En skade som ikke har skjedd setter ikke klimaavtrykk. Når skader forebygges, forblir ressursene i kretsløpet. Den er heller ikke en økonomisk belastning for kunder, oss eller samfunnet. Derfor er vår viktigste oppgave å forebygge skader før de skjer.

Et viktig bidrag til bærekraftsarbeidet i WaterCircles er å gi råd til kunder og samfunnet om skadeforebygging. Dette kan blant annet være gjennom å gi kundene råd om vedlikehold og funksjonsforbedring. Vi tilstreber oss på best mulig måte å gi råd og anbefalinger til våre kunder

om hvilke tiltak som burde iverksettes for å forebygge fremtidige skader eller å hindre videre skadeutvikling. I Sverige får alle som tegner villaforsikring den første måneden av kundeforholdet en gjennomgang med vår samarbeidspartner Anticimex der de sammen med kunden går gjennom villaen for å finne forhold som eieren bør gjøre for å hindre fremtidige skader.

Vi har som et strategisk mål å være det personlige selskapet. Den personlige dialogen vi har med kundene legger til rette for at vi kan gi individuelle og spesifikke råd om skadeforebygging i kundedialogen. Dette er også en innarbeidet rutine hos våre samarbeidspartnere som er ute hos kunden ved skadeoppgjør og vil gi skadeforebyggende anbefalinger utover det som er relatert det aktuelle skadetilfellet.

I tillegg til den direkte kundedialogen sprer vi kunnskap om og bidrar til holdningsskapende arbeid innenfor bærekraft og samfunnsansvar blant annet gjennom de jevnlige nyhetsbrev vi sender til kunder og våre interessenter, på bloggen vår og Facebook sidene våre.

Skadeforebygging gjør seg også gjeldende i flere former i vilkårene til WaterCircles, for eksempel ved sikkerhetstiltak som premieres gjennom rabatter.

WaterCircles tilbyr også bærekraftige løsninger ved å legge til rette for, og motivere til, bedre helse. Dette gir økt livskvalitet, og forebygger sykdom og skade. I tillegg til våre forsikringsprodukter tilbyr vi blant helsetelefon som kan hjelpe med rådgivning på kundenes spørsmål knyttet til helse, under graviditet og fødsel, samt bistand til psykisk helsehjelp.

Målet med det skadeforebyggende arbeidet er å gi kundene kunnskap og motivasjon til å forebygge og å begrense skader.

Bærekraftige skadeoppgjør.

Redusere CO2 utslipp. Vårt løfte:

WaterCircles sin virksomhet skal ha minst mulig negativ innvirkning på det ytre miljø. Vi skal arbeide for å redusere miljø- og klimakonsekvenser i skadeprosessene. Vi skal også stille krav til, og følge opp, våre samarbeidspartneres miljø- og klimautslipp og at de driver energiøkonomisk, herunder reduserer og gjenvinner avfall i størst mulig grad.

WaterCircles skal bidra til å styrke samfunnets kunnskap om klimaendringenes påvirkning på miljøet.

Samtidig som vårt hovedfokus er å forebygge skader, skal vi være der når miljø- og klimarelaterte skader oppstår.

De største indirekte utslippene skjer i skadeprosessene. Oppståtte skader kan være miljøbelastende ettersom det medgår ressurser til å reparere eller erstatte skadene. Derfor ligger de største muligheten for å redusere CO2 intensiteten i å samarbeide med å motivere kunder og leverandører og andre partnere til å gjøre mer klima og miljøvennlige valg ved erstatning av skader og stimulere til mer gjenbruk og sirkulærøkonomi.

Vi vil bidra til EUs måloppnåelse ved å redusere CO2-avtrykket med økt fokus på materialvalg i skadeprosesser.

Innenfor skadebehandling gjennomføres flere relevante tiltak og vi arbeider kontinuerlig med å få ned klimautslipp når skader oppstår. Som en liten aktør er det naturlig på noen områder å følge etter de store forsikringsselskapene, som for eksempel ved inngåelse av samarbeidsavtaler med de samme sertifiserte leverandører som har implementert miljøtiltak i sine skadeprosesser.

Vi har krever at våre håndverkere og verksted skal bruke miljøvennlige material, restprodukter skal bli tatt vare på og sanering skal skje i henhold til oppstilte krav. Vi har stort fokus på lokalreparasjon og henter inn relevant kompetanse for å sikre korrekt og hensiktsmessig utbedring. I vår skaderegulering skal vi i første omgang reparere ødelagte produkter og benytte brukte deler der det er mulig.

Konkrete tiltak vi gjør i forbindelse med skadeoppgjør:

Bilskader:

Når det gjelder bilskader tar all skadebehandling utgangspunkt i at reparasjonen skal være bærekraftig. WaterCircles søker alltid at reparasjoner gjøres med brukte fremfor nye reservedeler.

Et av våre fokusområder er gjenbruk av deler i motorskadeoppgjør. I Norge ble det i 2020 reparert 312 000 forsikrede biler. Andelen av deler som var brukte, var i om lag to prosent

Tilgang til bedre innsikt og data ble nylig tilgjengeliggjort i Norge gjennom skadetakseringsystemet DBS, der brukte deler kan bestilles av leverandørene som står for skadeoppretting. WaterCircles har et mål om 10 % resirkulerte deler innen motorskadeoppgjør i løpet av de nærmeste årene. I WaterCircles Sverige ble det i 2022 benyttet 11 % brukte deler ved bilreparasjoner.

Vi har hevet grensen for kondemnasjon fra 60% til 80%, noe som medfører at flere biler blir reparert.

Mange bilruter blir skiftet ut før det strengt tatt er nødvendig. Vi har derfor inngått samarbeid med spesialister innen reparasjon av steinsprut. Våre leverandører vil alltid forsøke å reparere en steinsprutskade heller enn å bytte hele ruta. Så lenge det ikke går ut over sikkerheten din, og bilglasset blir som nytt igjen, kommer våre leverandører til å velge å reparere fremfor å kaste ruten. Det blir mindre utgifter for kunden og kortere ventetid, samtidig som vi bidrar til litt mindre avfall.

I løpet av 2022 har WaterCircles i Sverige utført 974 frontrutereparasjoner. Ved å reparere halvparten av våre kunders bilrute-skader i stedet for å bytte hele glassruten, sparte vi ca 42,6 tonn karbondioksid. Hver gang du reparerer i stedet for å bytte hele frontruten, sparer du samfunnet for 44 kg karbondioksid.

I den svenske virksomheten får kundene låne en miljøbil når kundes egen bil er på verksted for reparasjon.

Bygninger

Byggenæringen har et stort forbruk av ressurser som hovedsakelig består av mineraler og metaller, men også en betydelig andel fossilt brensel. Ressursbruken fører til store avfallsmengder og store direkte og indirekte utslipp av klimagasser. Vi har fokus på å:

 • Å tørke mer av bygningene i stedet for å rive alt som er vannskadet.
 • På skadestedet sorterer vi avfallet.
 • Vi vurderer å ta i bruk videobesiktigelser av bygningsskader gjennom In4mo.
 • Vi søker lokal reparasjon for reparasjon og utbedring men har samarbeid med landsdekkende sanerings og håndverkerfirmaer som har bred kompetanse og gokus på bærekraftsmål
 • Tiltak for å redusere transportbehov for leverandører ved utbedring av skader, samt krav om bytte til el/hybrid-biler.

Elektronikk

Elektroniske artikler som smarttelefoner, datamaskiner og smarthusteknologier, krever store ressursmengder og skaper store mengder med elektronisk avfall.

 • Økt bruk av reparasjon av mobiltelefoner og annen forbruker elektronikk.

Generelt

 • Større grad av automatisering av skadeoppgjøret, noe som sparer tid, papirbruk og kostnader.
 • Vesentlige anskaffelser skjer lokalt. Det vil si at våre avtalepartnere/leverandører så langt som mulig er tilgjengelig i nærområdet hvor behovet er, eller hvor skaden har oppstått.
 • Ved skadeoppgjør der vi får eierskap til en gjenstand, selger vi varene så langt det er mulig i bruktmarkedet. Vi har i mars 2022 blant annet gjennomført et salg av et vannskadet varelager der alt overskudd gikk til Røde Kors, øremerket krigsofrene i Ukraina.
 • Vi samarbeider i Sverige med Godsinlösen for å gi ødelagte produkter ett nytt liv. I stedet for å kjøpe nye produkter for å erstatte ødelagte produkter reparerer vi, og bytter ut og benytter oss av gjenbruk. Gjennom dette samarbeidet unngikk vi å slippe ut 7,9 tonn karbondioksid og gjorde samtidig en avfallsbesparing på 2,1 tonn.

 

Redusere eget klimaavtrykk

Vi har også fokus på oss selv og hva vi selv kan gjøre for miljøet. Styret har besluttet at virksomheten skal basere seg på FNs føre var-prinsipp for beskyttelse av miljøet, og skal anvende miljøstyringssystemer for våre kontorer, måle og arbeide for å redusere egne miljøutslipp. Vi utviser aktivt leietakerpåvirkning i kontorlokalene vi leier i Oslo og Stockholm.

WaterCircles har en langsiktig ambisjon om å oppnå nullutslipp fra egen drift og dette skal oppnås ved kontinuerlig å redusere direkte og indirekte utslipp blant annet relatert til energiforbruk og reiser. Hvilke tiltak som er nødvendige for å oppnå denne ambisjonen vil være et sentralt tema i strategiprosessene de neste årene.

Vi har en reisepolicy som sikter på å redusere miljøpåvirkningen fra reiser så mye som mulig.  Det søkes å holde de fleste møter på telefon og video.

Våre kunder

Kjernevirksomheten vår er at kundene skal ha trygghet ved å være forsikret mot sine økonomiske risker og at vi skal være til stede og hjelpe kunden når det er behov for det. Kundene skal være trygge når de kjøper forsikringer hos oss – dette er vår kjernevirksomhet og grunnlaget for samfunnsoppdraget vi er gitt.

Ett av de strategiske mål som er satt av styret er å gi korrekte skadeoppgjør med løpende og tydelig informasjon til kundene.

Selskapets visjon er å tilby forsikringer til risikobevisste kunder og vi har som overordnet strategi å tilby et totalkundekonsept til privatkunder som tar vare på tingene sine, samt til små næringslivskunder i utvalgte bransjer. Ved kun å fokusere på utvalgte og risikobevisste forsikringskunder ønsker selskapet å tilby personlig rådgivning og svært høy servicegrad til disse kundegruppene med en konkurransedyktig pris ut mot kunden. I EPSI-undersøkelsen for 2023 ble WaterCircles kåret til det beste selskapet på servicekvalitet. Kundeundersøkelser i Sverige viser at 94% av kundene er enten fornøyde eller meget fornøyde med å være kunde i WaterCircles.

Våre kjerneverdier er å være vennlige, lyttende og konstruktive.

Vi jobber kontinuerlig med hvordan vi skal kommunisere med kundene våre både ved avtaleinngåelse, fornyelse og skadeoppgjør og har i 2023 etablert et nytt program for kundereisen.

Engasjerte ansatte

Menneskerettigheter – vårt løfte

WaterCircles forplikter seg til å ta sosialt ansvar og respektere internasjonalt anerkjente menneskerettigheter, herunder verdenserklæringen om menneskerettighetene, FN-konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter og FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter.

Arbeidstakeres rettigheter

WaterCircles anerkjenner ILOs kjernekonvensjoner:

 • Medarbeidernes rett til å organisere seg i fagforeninger
 • Selskapets arbeidsmiljø skal være preget av mangfold, respekt og omtanke.
 • Diskriminering eller trakassering skal ikke forekomme
 • Alle medarbeidere gis mulighet til faglig utvikling og kompetanseheving
 • Vi skal tilby en helsefremmende arbeidsplass utover det som fremgår av lovens minimumskrav.

WaterCircles har vedtatt etiske retningslinjer som skal sikre at blant annet hensynet til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og sosiale forhold er integrert i den daglige drift.

Vi mener at engasjerte ansatte er en forutsetning for å kunne drive effektivt og nå våre mål.

Selskapet er en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn og hvor det ikke diskrimineres på grunnlag av noen faktorer.

Vi har som mål å legge til rette for et inkluderende og godt arbeidsmiljø.  Det er i løpet av 2023 ikke kommet noen varsel fra ansatte som opplever diskriminering eller trakassering på arbeidsplassen. Vi tilrettelegger for de som ønsker faglig utvikling og kompetansehevning.

Vi er en liten organisasjon og vi er opptatt av at alle ansatte skal være engasjert, motivert, føle seg trygge og oppfordrer ansatte til å gi tilbakemelding på hva som er bra. Vi gjennomfører jevnlig medarbeiderundersøkelser som følges opp. Resultatene fra disse viser stor grad av medarbeidertilfredshet.

I distribusjonsnettverket vårt, som er fordelt på kontorer i store deler av Norge, er det mange nyansatte som starter eller restarter sin yrkeskarriere i finans. Vi er opptatt av at flere skal få mulighet til å prøve seg i forsikring og har i 2023 rekruttert ansatte med annen yrkesmessig bakgrunn enn forsikring.

Fundamentet for bærekraftsarbeidet legges gjennom egen organisasjon. Bærekraft og ESG-mål må integreres i hele organisasjonen og blant alle ansatte. Dette er et kontinuerlig arbeid.

I vår svenske forretningsenhet gjennomgår alle våre medarbeidere kontinuerlig ulike kurs og seminarer for å styrke kompetansen.  Opplæringen bidrar til at det skapes kunnskap om vårt miljøarbeid og innsikt om hvorfor miljø- og holdbarhetstankegang er viktig. Også for den norske virksomheten er det gjennomført et obligatorisk bærekraftskurs for alle ansatte som skal gjennomgås årlig.

Ansvarlige Investeringer

Finansiell klimarisiko beskriver hvordan klimaendringer kan medføre uforutsette endringer i finansielle verdier. Task Force on Climate – Related Financial Disclosures (TCFD) har i sitt rammeverk identifisert tre risikokategorier hvor den største finansielle klimarisikoen for investeringsporteføljen antas å komme i overgangen til et lavutslippssamfunn der klimareguleringer, skjerpede utslippskrav, endret kostnadsbilde og endrede markedspreferanser kan påvirke verdien av investeringene.

Forvaltningen av WaterCircles’ investeringsportefølje skal følge internasjonalt anerkjente normer for sosialt ansvarlige investeringer (Socially Responsible Investments (SRI)) og etterleve FNs prinsipper for ansvarlige investeringer (UN PRI), samt UN Global Compact, herunder normer som omhandler miljø og klima, menneskerettigheter, inhumane våpen, arbeidstakerrettigheter og forretningsetikk (inkl. antikorrupsjon og anti-hvitvasking). Krav og metode er spesifisert i WaterCircles’ kapitalforvaltningsstrategi med tilhørende retningslinjer.

Vi inkluderer ESG og klimarisiko i alle våre beslutninger og analyser for investeringer. Investeringsporteføljen skal forvaltes ansvarlig i henhold til FNs Global Compact-prinsipper, overvåkes i henhold til anerkjente krav til bærekraft, og etterleve FNs Principles for Responsible Investments (UN PRI).

WTC investerer i obligasjonsfond gjennom Storebrand, Arctic og Alfred Berg. De resterende midlene er plassert i grønne termininnskudd i Nordea.  

Våre forvaltere følger FNs prinsipper for ansvarlige investeringer som tar hensyn til selskapets sosiale- og miljømessige krav. Forvalterne har prosesser for samfunnsansvarlige investeringer og vurderer de etiske aspektene ved investeringer. Kravet til kapitalforvaltningen er dermed innfridd, og utføres innenfor rammene av ansvarlig forvaltning.

God foretakstyring

 • Vår virksomhet skal drives på en bærekraftig måte. Det betyr at virksomhetsstyringen er en forutsetning for langsiktig verdiskaping og en integrert del av vår strategi og daglige drift.
 • Vi likebehandler eiere og sørger for lik og sikker tilgang til informasjon om selskapets virksomhet, og etterlever Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) sine krav.
 • Vi skal kjennetegnes av høy etisk standard og eierstyring og selskapsledelse i samsvar med beste praksis. Det er krav til at våre etiske regler etterleves av alle ansatte.
 • I WaterCircles er det nulltoleranse for korrupsjon, herunder bestikkelser, smøring og gaver som kan påvirke beslutninger.

Forsikring er samfunnsmessig viktig og derfor strengt regulert og god foretakstyring er avgjørende for å nå målene våre. Vi er avhengige av tillit fra kunder, eiere, ansatte, samarbeidspartnere, myndigheter og samfunnet for øvrig.

Finanstilsynet publiserte i 2022 en rapport på det ordinære stedlig tilsyn i WaterCircles Forsikring ASA som ble gjennomført i 2021. Det er ikke avdekket noen vesentlige negative forhold i virksomheten.

WaterCircles har vedtatt etiske retningslinjer som også omfatter hvordan selskapet og dets ansatte skal forholde seg til og bidra til bekjempelse av korrupsjon, utover de prosesser som er iverksatt i henhold til regelverket for antihvitvasking og terrorfinansiering som forsikringsbransjen er underlagt.

Det er ikke avdekket vesentlige brudd på disse retningslinjene i 2023.

Alle våre ansatte, herunder styret, gjennomgår opplæring om hvitvaskings- og sanksjonsregelverket og virksomhetens risikovurdering. Oppdatert informasjon om hvitvaskingsarbeid gis fortløpende. Hvert år skal alle våre ansatte gjennomgå kurs og oppdateringer i antihvitvask, antikorrupsjon, bærekraft, personvern, god skikk ved rådgivning og annen kundebehandling, BankID og IT sikkerhet.

Leverandører og samarbeidspartnere

Krav til våre leverandører og samarbeidspartnere

På sikt er det vår målsetting å stille de samme krav til våre leverandører og andre samarbeidspartnere som til oss selv med hensyn klima og miljø, menneskerettigheter og sosialt ansvar. Leverandører skal signere egenerklæring og etterleve krav om samfunnsansvar, med krav til bl.a. helse og sikkerhet, minstelønn, arbeidstid, organisasjonsrett, barnearbeid, akseptable levekår, diskriminering, fysisk avstraffelse, eller tvangsarbeid.

Vi skal også stille krav til, og følge opp, våre samarbeidspartneres miljø- og klimautslipp og at de driver energiøkonomisk, herunder reduserer og gjenvinner avfall i størst mulig grad. Vi har i 2023 utarbeidet nye retningslinjer for bærekraftige innkjøp.

WaterCircles skal innen 30. juni hvert år offentliggjøre vår aktsomhetsvurdering etter åpenhetsloven § 4 på vår nettside www.watercircles.com.

Bærekraftsrapportering

Ekstern rapportering skal være i tråd med regnskapslovens krav, og etterleve FNs prinsipper for bærekraftig forsikring (UN PSI) og Task Force on Climate Financial Disclosures (TCFD).

WaterCircles er medlem av Finans Norge som støtter finansinitiativet i FNs miljøprogram gjennom tilslutning til programmets prinsipper for bærekraftig forsikringsvirksomhet, PSI – Principles for Substainable Insurance. Tilslutningen innebærer støtte til en overordnet målsetting om å bidra til en bærekraftig utvikling av forsikringsnæringen i Norge og Sverige. Gjennom Finans Norge og Svensk Försäkring får vi svært nyttig oppdatering og erfaringsutveksling om klimarelaterte forhold. PSI innebærer å kontinuerlig vurdere hvordan selskapet kan bidra til at Norge og verden når målene om nullutslipp i klimagasser.

Status på tiltak i henhold til styrevedtatte mål for bærekraft, hvilke resultater som er blitt oppnådd, og hvilke forventninger vi har til dette arbeidet fremover skal rapporteres årlig til styret som en del av ORSA-rapporten.

WaterCircles vil fra 2025 bli omfattet regelverket for Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Det vil i forbindelse med regnskapsavrapporteringen for regnskapsåret 2025 bli stilt krav om revisjon av informasjonen som avgis etter direktivet. Det er innført mer detaljerte rapporteringskrav, herunder et krav om at rapporteringen skal skje i henhold til EUs standarder for bærekraft og ikke-finansiell informasjon. WaterCircles er i ferd med å implementere regleverket for å være klar for å rapportere ettre CSRD ved regnskapsavleggelsen i 2026.

Policy ansvarlige innkjøp

Bakgrunn

WaterCircles selger forsikringer i privat- og næringsmarkedet i Norge og i Sverige. WaterCircles Forsikring ASA formidler forsikringer gjennom agentselskapene WaterCircles Norge AS og WaterCircles Sverige AB og deres underagenter, i tillegg til utvalgte partnere. I Sverige distribueres også gjennom digitale kanaler. 

Forretningsvirksomheten utøves innenfor rammen av selskapets strategi, etiske retningslinjer og i henhold til regulatoriske rammebetingelser. Arbeidet med bærekraft omfatter klima, sosiale forhold og virksomhetsstyring og er forankret i Policy for Samfunnsansvar og bærekraft.  

For WaterCircles innebærer ansvaret for bærekraftig utvikling at selskapet skal bidra til en bærekraftig, økonomisk, sosial og miljømessig utvikling innenfor de virksomhetsområder selskapet opererer i og som påvirker vår virksomhet. Dette innebærer blant annet at vi som arbeidsgiver, investor, innkjøper og leverandør av forsikringsprodukter, skal bidra til bærekraftig vekst gjennom å forsterke positive og redusere negative påvirkninger på mennesker, klima og natur og samfunnet generelt.   

Innkjøp fra leverandører og forretningsforbindelser utgjør en viktig del av WaterCircles arbeid med bærekraft.   Åpenhetsloven er sentral for denne policy, og omfatter arbeids‐ og menneskerettigheter. For WaterCircles er det viktig at arbeidet med leverandører og forretningsforbindelser også omfatter virksomhetsstyring og klima, herunder ivaretar Regnskapsloven § 3‐3 c.

Formål

Formål med denne policy er å ivareta grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, virksomhetsstyring og klima hos leverandører og forretningsforbindelser. Formålet med policyen er å:   

 • bidra til bevisstgjøring og synliggjøring av vårt arbeid, ansvar og forpliktelser med hensyn til arbeids‐ og menneskerettigheter, virksomhetsstyring og klima

 

 • bidra til bevisstgjøring og synliggjøring av våre forventninger og krav til leverandører med hensyn til arbeids‐ og menneskerettigheter, virksomhetsstyring og klima

 

 • sikre at vårt arbeid og praksis med hensyn til arbeids‐ og menneskerettigheter, virksomhetsstyring, og klima og natur er tilfredsstillende, i samsvar med gjeldende regelverk 

 

 • redegjøre for våre rutiner, systemer og metodikk mv. i arbeidet med arbeids‐ og menneskerettigheter, virksomhetsstyring og klima og natur og sikre allmenheten tilgang til informasjon om hvordan vi håndterer negative konsekvenser for arbeids‐ og menneskerettigheter i henhold til åpenhetsloven.

Målgruppe

Policyen gjelder for WaterCircles Forsikring ASA og omfatter leverandører og forretningsforbindelser. Med leverandører forstås hele leverandørkjeden, dvs leverandører og underleverandører, herunder skadeoppgjør

Organisering og ansvar

Styret:  

Styret har det overordnede ansvaret, herunder et særlig ansvar for at policyen og retningslinjene for leverandører etterleves i den daglige driften. Det skal blant annet kontinuerlig utføres aktsomhetsvurderinger og føres tilsyn med disse. Styret skal godkjenne overordnede styringsdokumenter.  

Adm. direktør:  

Adm. direktør har ansvaret for at strategi, policyer, retningslinjer og arbeid med leverandører og forretningsforbindelser blir implementert.  

Bærekraftsansvarlig: 

Bærekraftsansvarlig har ansvar for koordinering av arbeidet. Dette omfatter bla rammeverket herunder styringsdokumenter, retningslinjer, systemer og metodikk, samt koordinering av rapportering og informasjon mht Åpenhetsloven. Videre omfatter ansvaret innsamling av informasjon, utarbeidelse av rapporter, løpende oppdatering av relevant og vesentlig informasjon, samt å koordinere arbeidet med informasjon ved forespørsel om informasjon knyttet til Åpenhetsloven. Bærekraftsansvarlig skal også besørge opplæring i selskapet om Åpenhetsloven. 

Avdelingsledere: 

Avdelingsledere som har eierskap til avtaler med leverandører, har det operative ansvaret for gjennomføring og oppfølging av aktsomhetsvurderinger, tiltak og dialog med leverandører. Dette arbeidet omfatter kontraktuelle forhold, risikoanalyser, kontakt og oppfølging av leverandører, gjennomføringa av aktsomhetsvurderinger og eventuelle risikoreduserende tiltak og øvrige oppgaver som er nødvendige for å gjennomføre aktsomhetsvurderinger. Videre omfatter ansvaret innhenting og tilrettelegging av data og informasjon i forhold til rapportering og forespørsler om informasjon.    Uferdigjer en rapport til bærkreaftsasnvarlig  

Generelt: 

Alle ansatte og ledere i WaterCircles er ansvarlig for WaterCircles sine forpliktelser etter Åpenhetsloven samt at selskapets styringsdokumenter knyttet til arbeids‐ og menneskerettigheter, virksomhetsstyring og klima ift leverandører blir etterlevd. WaterCircles forventer at ansatte og leverandører snakker åpent og tar opp bekymringer vedrørende disse forhold, herunder brudd på våre policyer og retningslinjer, med sin leder eller via andre tilgjengelige varslingskanaler. WaterCircles tar brudd på våre retningslinjer alvorlig. Avhengig av bruddets alvorlighetsgrad, kan det få konsekvenser både for våre ansatte og endringer i kontraktsforhold til leverandører.  

Rammebetingelser

Lover og retningslinjer:

Følgende lover og retningslinjer gjelder:  

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1256 av 21. april 2021  

Sosiale forhold:  

 • Arbeidsmiljøloven og arbeidsmiljøforskriftene 
 • Allmenngjøringsloven og allmenngjorde tariffavtaler
 • Åpenhetsloven herunder: 

‐ OECD retningslinjer for multinasjonale selskaper  

‐ FNs konvensjon økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter 

 ‐ FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter  

‐ ILOs kjernekonvensjoner 

 Virksomhetsstyring:  

 • Regnskapsloven § 3‐3 c
 • Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsloven)
 • Forskrift om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsforskriften) 
 • Straffelovens bestemmelser om økonomisk kriminalitet og korrupsjon
 • Personopplysningsloven herunder Personvernforordningen (GDPR) 

Klima og natur:  

 • Regnskapsloven § 3‐3c

Lovgivningen i de land som leverandører opererer i skal etterleves.    

WaterCircles forplikter seg til å følge all relevant lovgivning, og forventer og vil arbeide aktivt for å sørge for at våre leverandører følger lovgivningen som er relevant for deres virksomhet i de markedsområder de opererer i.   

 

Styringsdokumenter:

WaterCircles har følgende styringsdokumenter som er relevante for denne policy: 

Overordnede og generelle styringsdokumenter:  

 • Etiske retningslinjer
 • Policy samfunnsansvar og Bærekraft 
 • Strategi for kapitalforvaltning
 • Styring av operasjonell risiko og Personalhåndboken med Rutine varsling eksternt og internt

Sosiale forhold (Åpenhetsloven): 

 • Policy ansvarlige innkjøp (denne policy)
 • Retningslinjer ansvarlige innkjøp (retningslinjer for operasjonalisering av «Policy ansvarlige innkjøp») 

Virksomhetsstyring:  

 • Behandling av personopplysninger
 • Policy hvitvasking og terrorfinansiering  

 

Forpliktelser

UNEP Principles for Sustainable Insurance: 

WaterCircles er gjennom medlemskapet i Finans Norge tilsluttet Principles for Sustainable Insurance (UN PSI) og selskapet støtter disse prinsipper.    

FNs bærekraftsmål: 

FNs bærekraftsmål ble vedtatt i 2015 og er en global plan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene. WaterCircles støtter alle de 17 bærekraftsmålene.  

Finans Norge Veikart for grønn konkurransekraft i finansnæringen:  

WaterCircles vil sammen med bransjen arbeide med å følge opp anbefalingene og prinsippene i Finans Norges «Veikart for grønn konkurransekraft i finansnæringen», som ble lansert i juni 2018.  

Retningslinjer

Generelt

WaterCircles har retningslinjer og systemer for å identifisere og overvåke leverandørers risiko forbundet med arbeids‐ og menneskerettigheter, virksomhetsstyring og klima. Selskapet arbeider kontinuerlig og systematisk for å integrere vurderinger og risiko knyttet til disse områdene i våre kjerneprosesser, som for eksempel ved anskaffelser, valg av leverandører, kontraktsoppfølging, dialog med interessenter mv.    

Vi skal kontinuerlig utføre aktsomhets‐ og risikovurderinger knyttet til arbeids‐ og menneskerettigheter, virksomhetsstyring og klima for å identifisere, forhindre og redusere risiko og konsekvenser gjennom hele vår virksomhet. Vi går regelmessig gjennom de mest fremtredende risikoene og skal rapporterer offentlig om dem. Vi gjennomfører vurderinger for å identifisere faktiske og potensielle risikoer for, samt negative innvirkninger på arbeids‐ og menneskerettigheter, virksomhetsstyring og klima som vi kan ha forårsaket, er knyttet til, eller har bidratt til.  

Vurderinger av leverandører foretas på individuelt grunnlag, og på bakgrunn av de reelle omstendighetene. Disse vurderingene vil bl.a. være basert på bransje, produkter, geografi eller om det foreligger andre særskilte risikomomenter som er kjent på annen måte. Selskapet har en risikobasert tilnærming. Det foretas kontinuerlige vurderinger av de ulike aspektene som faller inn under de arbeids‐ og menneskerettighetene, virksomhetsstyring og klima. Dersom det identifiseres at leverandørens virksomhet ikke drives i samsvar med disse retningslinjene, må det vurderes om og hvilke tiltak som eventuelt skal iverksettes. Hvilke tiltak som kan være aktuelle må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle, og kan være alt fra gjenoppretting eller kompenserende tiltak. I tilfeller med høy alvorlighetsgrad skal det i tillegg vurderes om det skal meldes ifra til relevante offentlige myndigheter. Gjennom kontinuerlig og systematisk arbeid skal WaterCircles bidra til at identifiserte utfordringer løses igjennom utbedring, begrensning og forebyggende tiltak. WaterCircles retningslinjer og systemer skal sikre:  

 • dokumentasjon av vurderinger, relevante beslutninger og håndtering 
 • kommunikasjonskanaler mellom Bærekraftsansvarlig og ansvarlige avdelinger for å dele og dokumentere informasjon om risiko og beslutninger.

Mer detaljert informasjon om operativ oppfølgning av leverandør fremgår av «Rutine Ansvarlig innkjøp».

 

Sosiale forhold (Arbeids‐ og menneskerettigheter ‐ Åpenhetsloven)

Retningslinje Ansvarlig innkjøp gjelder ivaretakelse av grunnleggende menneskerettigheter, retten til anstendige arbeidsforhold og åpenhet overfor allmennheten. WaterCircles forplikter seg til å respektere grunnleggende menneskerettigheter, retten til anstendige arbeidsforhold og åpenhet ovenfor allmennheten.   

 WaterCircles har som målsetning å:   

 • unngå å forårsake, eller bidra til, negative konsekvenser for grunnleggende menneske‐ og arbeidsrettigheter  
 • forhindre eller redusere negative konsekvenser for grunnleggende menneske‐ og arbeiderrettigheter   
 • bidra positivt til å forbedre grunnleggende menneske‐ og arbeidsrettigheter for alle, herunder sårbare grupper. 

For det tilfellet at WaterCircles skulle forårsake eller bidra til å negativt påvirke grunnleggende menneske‐ og arbeidsrettigheter, skal vi tilby eller samarbeide i prosesser for å finne en egnet utbedring. 

Med de grunnleggende menneskerettighetene menes i disse retningslinjene:    

Internasjonalt anerkjente menneskerettighetene som følger av blant annet FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter fra 1966, FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter fra 1966 og ILOs kjernekonvensjoner om grunnleggende rettigheter og prinsipper i arbeidslivet. 

Basert på vår erfaring og kunnskap med leverandører, bransjen og geografien vi arbeider innenfor, i tillegg til konkrete risikobetraktninger, er følgende risiko‐ og fokusområder identifisert som de mest vesentlige:   

 • Ingen diskriminering uansett grunnlag
 • Rett til sosial sikkerhet.

Med anstendige arbeidsforhold menes i disse retningslinjene:    

Arbeid som ivaretar grunnleggende menneskerettigheter (som definert over), samt helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen, og som gir en lønn å leve av. 

Anstendige arbeidsforhold er nært knyttet sammen med de grunnleggende menneskerettighetene.  

Følgende risiko‐ og fokusområder er identifisert som de mest vesentlige:  

 • Rett til foreningsfrihet og å organisere seg. 
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling. 
 • Gode og trygge arbeidsforhold, helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen.
 • Rimelige begrensninger i arbeidstid.
 • Rett til rettferdig lønn, herunder minstelønn.  

De ovennevnte punktene er identifisert blant annet på bakgrunn av gjennomgang av våre største leverandører, bransjen vi er en del av, samt geografisk tilhørighet. De identifiserte risiko‐ og fokusområdene som er nevnt ovenfor kan endre seg i tråd med utviklingen og tiden, og er derfor gjenstand for kontinuerlig vurdering.     

 

Virksomhetsstyring

WaterCircles forplikter seg til å respektere grunnleggende lover og regler for virksomhetsstyring.    

WaterCircles har som målsetning å:   

 • påvirke leverandører til å etablere styringsdokumenter og åpent rapportere om virksomhetsstyring
 • påvirke leverandører og forretningsforbindelser til god selskaps‐ og eierstyring 
 • vektlegge positiv og negativ risiko og forhold knyttet til virksomhetsstyring ved valg av leverandør. 

Basert på vesentlighetsanalyser, vår erfaring og kunnskap med leverandører, bransjen og geografien vi arbeider innenfor, i tillegg til konkrete risikobetraktninger, er følgende risiko‐ og fokusområder identifisert som de mest vesentlige:   

 • Risiko for å bidra til økonomisk kriminalitet og korrupsjon.
 • Risiko for å bidra til hvitvasking og terrorfinansiering. 

 

Klima og natur

WaterCircles forplikter seg til å respektere grunnleggende lover og regler for klima. WaterCircles har som målsetning å:    

 • påvirke til å redusere eller eliminere vesentlig risiko hos leverandører mht negativ påvirkning på klima og natur
 • bidra til å påvirke leverandører til å etablere miljøledelsessystemer, klimaregnskap, styringsdokumenter og systemer og åpent rapportere om klima.   
 • påvirke leverandører til å produsere og/eller benytte mer klima‐ og naturvennlige råvarer, produkter og tjenester 
 • vektlegge positiv og negativ risiko og forhold knyttet til klima og natur ved valg av leverandør
 • årlig rapportere overordnet risikobilde for klima hos leverandører.   

Basert på vesentlighetsanalyser, vår erfaring og kunnskap med den bransjen og geografien vi arbeider innenfor, i tillegg til konkrete risikobetraktninger, er følgende risiko‐ og fokusområder identifisert som de mest vesentlige:    

 • Risiko for vesentlige klimautslipp.
 • Risiko for vesentlig bruk av sårbare naturressurser. 

 

Oppfølging, rapportering og informasjon

Det utarbeides en årlig rapport som ivaretar krav etter Åpenhetsloven i forhold til sosiale forhold (arbeids‐ og menneskerettigheter), regnskapsloven og interne krav knyttet til virksomhetsstyring og klima vedrørende leverandører.   På selskapets hjemmesider vil sentral informasjon om vårt arbeid med leverandører i forhold  arbeids‐  og menneskerettigheter fremgå.    WaterCircles har tydeliggjort hvor enhver som skulle ønske informasjon om de vurderinger WaterCircles har gjort, kan henvende seg. Slike henvendelser håndteres i tråd med Åpenhetsloven.   WaterCircles vil offentliggjøre en årlig redegjørelse i tråd med Åpenhetsloven, første rapport innen 30. juni 2023.   Mer detaljert informasjon fremgår av «Rutine ansvarlige innkjøp». 

 

Oppdatering

Denne policy skal oppdateres årlig, og ved endringer i de reelle omstendighetene eller risikobildet. 

 

Lenker til policydokumenter

Policy samfunnsansvar og bærekraft
Etiske regler
Miljøpolicy (Sverige)

i https://claimscarbon.com/2022/01/12/forerunners-in-the-insurance-industry-are-taking-climate-action/